Your future now!
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

K O N K U R S za izbor člana akademskog osoblja: Psihologija

K O N K U R S za izbor člana akademskog osoblja: Psihologija

Date:

Friday, December 21, 2018 - 14:49

PDF document is in the attachment.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj:
IUS-SENAT 11-2925/18 od 27.11.2018. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, raspisuje:

K O N K U R S

za izbor člana akademskog osoblja

 

Nastavnik (docent) za naučnu oblast „Psihologija“ ........................... 1 izvršilac

 

Uslovi: Kandidati/kandidatkinje za izbor u naučnonastavno zvanje, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju KS i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

 

Prilikom izbora za navedenu oblast, prednost imaju kandidati sa profesionalnim iskustvom na polju edukacijske psihologije i razvojne psihologije.

 

Sa kandidatom/kandidatkinjom koji bude izabran/a u naučnonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran/a u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat/kandidatkinja se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata/kandidatkinje u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

 

Kandidat/kandidatkinja strani državljanin/državljanka zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. 

 

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 1. Biografiju/Curriculum Vitae sa bibliografijom;
 2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
 3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate/kandidatkinje koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
 4. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani odnosno uz dokaz o pozitivnoj recenziji najmanje dva recenzenta;
 5. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje (ukoliko iste postoje);
 6. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je isti izvršen);
 7. Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo (ukoliko isto postoji);
 8. Dokazi o rezultatima evaluacije rada kandidata/kandidatkinje kao člana akademskog osoblja (ukoliko postoje);
 9. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
 10. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate/kandidatkinje koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate/kandidatkinje koji nisu državljani Bosne i Hercegovine.

________________________

1) Izabrani kandidat/kandidatkinja obavezan/obavezna je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog nastavnika/nastavnice prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata/kandidatkinja.

 

IUS je posvećen jednakim mogućnostima i izboru kandidata/kandidatkinja na osnovu njihovih dosadašnjih rezultata, te su prijave svih kvalifikovanih osoba dobrodošle. Međutim, obzirom da  su žene nedovoljno zastupljene u datoj kategoriji rada, prijave ove grupe su posebno dobrodošle.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat/kandidatkinja prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Kandidati/kandidatkinje su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

 

Konkurs je objavljen 21.12.2018. godine i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

 

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe