Your future now!
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

K O N K U R S za izbor dekana Edukacijskog Fakulteta

K O N K U R S za izbor dekana Edukacijskog Fakulteta

Date:

Friday, October 12, 2018 - 12:26
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) - u daljem tekstu Zakon, a u vezi sa Odlukom Vijeća Edukacijskog fakulteta, broj: IUS-FEDU 16-950/18, Vijeće Edukacijskog Fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu raspisuje:

 

KONKURS

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)

 

Pozicija:

1) Dekan Edukacijskog fakulteta ........................................................................... 1 izvršilac

 

Opis poslova:

 • Koordiniranje rada na fakultetu, predsjedavanje Vijećem Fakulteta;
 • Predlaganje akademskih, naučno-istraživačkih i finansijskih planova Fakulteta prema rektoru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu Univerzitet);
 • Organizovanje i rukovođenje rada na Fakultetu;
 • Odlučivanje o korištenju sredstava Fakulteta, saglasno finansijskim planovima Fakulteta, odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;
 • Osiguranje efikasnog, ekonomičnog i svrsishodnog korištenja sredstava dodijeljenih Fakultetu od strane Univerziteta;
 • Zastupanje i predstavljanje Fakulteta u skladu sa zakonom i Statutom;
 • Izvršavanje odluka Vijeća Fakulteta i organa Univerziteta;
 • Donošenje akata u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Univerziteta;
 • Predlaganje organizacijske, akademske i neakademske strukture na Fakultetu;
 • Davanje mišljenja u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mijesta na Univerzitetu; i
 • Obavljanje drugih poslova propisanih zakonom, Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.

 

Pravo prijave na Konkurs imaju članovi akademskog osoblja u zvanju docenta, vanrednog ili redovnog profesora koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Edukacijskom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

 

Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

 

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeće dokumente:

 • Biografiju/CV;
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine odnosno ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 • Odluku o posljednjem izboru u zvanje; i
 • Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom.

 

Uz navedenu dokumentaciju kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su dostaviti program rada i razvoja Fakulteta, za mandatni period, u pisanoj ili elektronskoj formi.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA FEDU - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Edukacijski fakultet, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo. Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

 

Konkursna dokumentacija se neće vraćati. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe