Your future now!

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja : Matematika

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja : Matematika

Date:

Wednesday, May 16, 2018 - 09:24

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17 – u daljem tekstu: Zakon) i Saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-588/18 od 06.03.2018. godine, dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS), raspisuje:

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna zvanja

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se za naučnonastavno zvanje viši asistent za sljedeću naučnu oblast:

Naučna oblast Matematika ............................1 saradnik

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članom 96. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatom koji bude izabran u akademsko zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

  1. Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;
  2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
  3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
  4. Dokument kojim se dokazuje proveden izborni period u zvanju asistenta;
  5. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
  6. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

__________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog saradnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe