Your future now!
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja: Pravo

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja: Pravo

Date:

Wednesday, December 26, 2018 - 09:22
View the Attachment
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat

Click here to download the PDF file.

PRAVNI FAKULTET

 

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 190. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-1980/18 od 13.08.2018. godine, a u vezi sa utvrđenim prijedlogom Vijeća Pravnog fakulteta, broj: IUS-FLW-15-3025/18 i saglasnosti Senata za objavu konkursa, broj: IUS-SENAT-11-3072/18 od 20.12.2018. godine, Dekan Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), raspisuje sljedeći:

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna zvanja

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se u sva naučnonastavna zvanja za sljedeće naučne oblasti:

 

Red. broj

Naučna oblast

Nastavnik

(docent, vanredni profesor, redovni profesor)

1.

Građansko pravo*

1

*Kandidat/Kandidatkinja treba da ima iskazan interes, te iskustvo u nastavi i praktično iskustvo u područjima međunarodne trgovačke arbitraže, međunarodnog poslovnog prava, međunarodne kupoprodaje, radnog prava i informatičkog prava.

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članovima 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatima koji budu izabrani u akademska zvanja, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

 

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. 

 

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 1. Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;
 2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
 3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
 4. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani odnosno uz dokaz o pozitivnoj recenziji najmanje dva recenzenta;
 5. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje;
 6. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je izvršen izbor);
 7. Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;
 8. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
 9. Potvrdu visokoškolske ustanove o uspješnom izvođenju nastave na engleskom jeziku (za kandidate koji su ranije samostalno izvodili nastavu) ili dokaz o poznavanju engleskog jezika 2);
 10. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

__________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

2) Nije potrebno za kandidate kojima je engleski jezik maternji, odnosno koji su stekli diplomu na visokoškolskim ustanovama na kojima se nastava odvija na engleskom jeziku.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog nastavnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtjeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtjevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

Announcements

18 December

14 December

11 December

10 December

04 December

01 December

30 November

20 November

10 November

29 October

28 October

26 October

14 October

02 October

30 September

28 September

26 September

24 September

23 September