Your future now!
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

Konkurs - Saradnik u zvanju asistent za naučnu oblast Političke nauke i sociologija

Konkurs - Saradnik u zvanju asistent za naučnu oblast Političke nauke i sociologija

Date:

Thursday, July 1, 2021 - 10:57
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 177. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1980/18, te prijedloga Vijeća Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka broj: IUS-FASS-05-1197/21 od 23.06.2021. godine i Saglasnosti Senata broj: IUS-SENAT-11-1260/21 od 28.06.2021. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna zvanja

 

 1. Saradnik u zvanju asistent za naučnu oblast Političke nauke i sociologija   -    1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20

) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

 

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca. 

 

Kandidati/kandidatkinje uz potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 

 1. Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;
 2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja (dostavlja se diploma prvog i drugog ciklusa studija);
 4. Dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija, odnosno uvjerenje o položenim predmetima i ostvarenom prosječnom ocjenom na prvom i drugom ciklusu studija;
 5. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
 6. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje asistenta u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

__________________

 1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati koji već imaju iskustvo u radu na visokoškolskoj ustanovi, vladaju turskim jezikom u govoru i pismu, te koji posjeduju diplomu iz oblasti Međunarodnih odnosa.

 

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA – ASISTENT, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

Announcements

15 July

14 July

13 July

12 July

08 July

07 July

02 July

01 July

29 June