Your future now!

KONKURS za izbor u naučnonastavna zvanja

KONKURS za izbor u naučnonastavna zvanja

Date:

Thursday, September 21, 2017 - 08:55

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17 – u daljem tekstu: Zakon) i Saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-2582/17 od 15.09.2017. godine, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS), raspisuje:

                                                                              K O N K U R S
                                                             za izbor u naučnonastavna zvanja

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se u naučnonastavna zvanja za sljedeće naučne oblasti:

1.    Naučna oblast Biološke nauke...........................1 nastavnik
2.    Naučna oblast Elektrotehnika...........................1 nastavnik
3.    Naučna oblast Arhitektura ...............................1 nastavnik

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članom 96. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.
Sa kandidatima koji budu izabrani u akademska zvanja, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.  

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:
1.    Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;
2.    Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
3.    Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
4.    Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani odnosno uz dokaz o pozitivnoj recenziji najmanje dva recenzenta;
5.    Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje;
6.    Dokument kojim se dokazuje  izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je izvršen izbor);
7.    Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;
8.    Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
9.    Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
__________________
1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da
od izabranog nastavnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente
odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu
dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.
Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva
prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U
AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne
oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj
koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža,
Sarajevo.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave
se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe