Skip to main content

Akademski kadar

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Akademski kadar

FASS

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

IUS
Dr. Ervin Kovačević
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
033 957 310
ekovacevic@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Muhammed Yasir Göz, MA
 Docent
 • Savjetnik rektora za administrativne poslove
 • Prorektor za nastavu i studentska pitanja - FASS
 • Šef Odsjeka umjetnosti
 • Program koordinator - Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
033 957 322
myasirgoz@ius.edu.ba
B F2.26
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Program koordinatori

IUS
Dr. Muhidin Mulalić
 Redovni profesor
 • Šef Odsjeka društvenih nauka
 • Program koordinator - Političke nauke
033 957 236
mmulalic@ius.edu.ba
B F2.24
IUS
Dr. Almasa Mulalić
 Vanredni profesor
 • Šef Odsjeka kulturoloških studija
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost-nastavnički smjer
033 957 313
amulalic@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Dr. Orkun Aydın
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Psihologija
033 957 305
oaydin@ius.edu.ba
B F2.23
IUS
Muhammed Yasir Göz, MA
 Docent
 • Savjetnik rektora za administrativne poslove
 • Prorektor za nastavu i studentska pitanja - FASS
 • Šef Odsjeka umjetnosti
 • Program koordinator - Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
033 957 322
myasirgoz@ius.edu.ba
B F2.26
IUS
Dr. Nadira Puškar - Mustafić
 Docent
 • Program koordinator - Kulturološke studije
033 957 424
npuskar-mustafic@ius.edu.ba
F1.15
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija

IUS
Muhammed Yasir Göz, MA
 Docent
 • Savjetnik rektora za administrativne poslove
 • Prorektor za nastavu i studentska pitanja - FASS
 • Šef Odsjeka umjetnosti
 • Program koordinator - Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
033 957 322
myasirgoz@ius.edu.ba
B F2.26
IUS
Kenan Zekić, MA
 Redovni profesor
033 957 302
kzekic@ius.edu.ba
B F2.22
IUS
Dr. Meliha Teparić
 Redovni profesor
033 957 316
mteparic@ius.edu.ba
B F2.7A
IUS
033 957 323
rsulejmanpasic@ius.edu.ba
B F2.3A
IUS
033 957 323
bvekic@ius.edu.ba
B F2.3A
IUS
033 957 322
abolat@ius.edu.ba
B F2.26
IUS
033 957 302
ehambo@ius.edu.ba
BF2.26
IUS
Sumer Baysal
 Asistent

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Psihologija

IUS
Dr. Orkun Aydın
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Psihologija
033 957 305
oaydin@ius.edu.ba
B F2.23
IUS
Dr. Pınar Ünal-Aydın
 Vanredni profesor
033 957 315
paydin@ius.edu.ba
B F2.7C
IUS
Dr. Selvira Draganović
 Vanredni profesor
 • Rukovodilac Studentskog savjetovališta
033 957 319
sdraganovic@ius.edu.ba
B F2.3B
IUS
Dr. Daniel Maleč
 Gostujući redovni profesor
dmalec@ius.edu.ba
IUS
Dr. Mersiha Jusić
 Docent
 • (neplaćeno odsustvo)
033 957 300
mjusic@ius.edu.ba
IUS
Dr. Senadin Fadilpašić
 Stručni saradnik
sfadilpasic@ius.edu.ba
IUS
Selma Tvrtković
 Stručni saradnik

IUS
Dr. Nina Bosankić
 Stručni saradnik
nbosankic@ius.edu.ba
IUS
Dr. Sanida Šehmehmedović
 Stručni saradnik
ssehmehmedovic@ius.edu.ba
IUS
Faruk Obuća
 Asistent
033 957 334
fobuca@ius.edu.ba
F2-9
IUS
Lejla Mustoo - Başer
 Asistent
 • Pomoćnik rukovodioca Studentskog savjetovališta
033 957 334
lmustoo@ius.edu.ba
F2-9
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Političke nauke

IUS
Dr. Muhidin Mulalić
 Redovni profesor
 • Šef Odsjeka društvenih nauka
 • Program koordinator - Političke nauke
033 957 236
mmulalic@ius.edu.ba
B F2.24
IUS
Dr. Emel Topcu
 Redovni profesor
 • Dekan Fakuleta manadžmenta i javne uprave
033 957 410
etopcu@ius.edu.ba
B F1.31
IUS
Dr. Aliye Fatma Mataracı
 Vanredni profesor
 • Dekan Pravnog fakulteta
033 957 480
amataraci@ius.edu.ba
A F2.18
IUS
Dr. Mirsad Karić
 Vanredni profesor
033 957 420
mkaric@ius.edu.ba
A F1.7
IUS
Dr. Admir Mulaosmanović
 Vanredni profesor (IUS izbor u zvanje/saradnik)
033 957 310
amulaosmanovic@ius.edu.ba
B F2.20
IUS
Dr. Joseph Jon Kaminski
 Vanredni profesor
033 957 421
jkaminski@ius.edu.ba
B F1.33
IUS
Dr. Aliaksandr Novikau
 Docent
 • Šef Odsjeka međunarodnih odnosa i javne uprave
 • Program koordinator - Međunarodni odnosi
033 957 412
anovikau@ius.edu.ba
B F1.31
IUS
Mustafa Krupalija
 Viši stručni saradnik (metodičar)
033 957 409
mkrupalija@ius.edu.ba
F1-6
IUS
Serap Fišo
 Viši stručni saradnik (metodičar)
033 957 321
sfiso@ius.edu.ba
B F1.34
IUS
Hilal Yanık
 Asistent
033 957 157
hyanik@ius.edu.ba
A G.16
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Engleski jezik i književnost

IUS
Dr. Almasa Mulalić
 Vanredni profesor
 • Šef Odsjeka kulturoloških studija
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost-nastavnički smjer
033 957 313
amulalic@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Dr. Ervin Kovačević
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
033 957 310
ekovacevic@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Dr. Vesna Suljić
 Docent
 • (neplaćeno odsustvo)
033 957 337
vsuljic@ius.edu.ba
IUS
Dr. Nadira Puškar - Mustafić
 Docent
 • Program koordinator - Kulturološke studije
033 957 424
npuskar-mustafic@ius.edu.ba
F1.15
IUS
Emina Jelešković
 Viši stručni saradnik (metodičar)
033 957 321
ejeleskovic@ius.edu.ba
F 1.34
IUS
Fatima Ejubović
 Stručni saradnik
033 957 337
fejubovic@ius.edu.ba
B F1.4
IUS
Dr. Minela Kerla
 Stručni saradnik
033 957 337
mkerla@ius.edu.ba
B F1.4
IUS
Emina Lagumdžija
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 377
elagumdzija@ius.edu.ba
A F3.26
IUS
Anisa Eminović-Ljevo
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 377
aeminovic@ius.edu.ba
A F3.26
IUS
Mirza Čengić
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
mcengic@ius.edu.ba
B G.14
FBA

Fakultet menadžmenta i javne uprave

IUS
Dr. Emel Topcu
 Redovni profesor
 • Dekan Fakuleta manadžmenta i javne uprave
033 957 410
etopcu@ius.edu.ba
B F1.31
IUS
Dr. Senad Bušatlić
 Redovni profesor
 • Prodekan za nastavu i studentska pitanja - FBA
 • Program koordinator - Menadžment
033 957 408
sbusatlic@ius.edu.ba
B F1.12
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Program koordinatori

IUS
Dr. Senad Bušatlić
 Redovni profesor
 • Prodekan za nastavu i studentska pitanja - FBA
 • Program koordinator - Menadžment
033 957 408
sbusatlic@ius.edu.ba
B F1.12
IUS
Dr. Aliaksandr Novikau
 Docent
 • Šef Odsjeka međunarodnih odnosa i javne uprave
 • Program koordinator - Međunarodni odnosi
033 957 412
anovikau@ius.edu.ba
B F1.31
IUS
Dr. Mehmed Ganić
 Redovni profesor
 • Šef Odsjeka ekonomije i menadžmenta
 • Program koordinator - Ekonomija
 • Program koordinator - Međunarodno poslovanje i finansije
033 957 414
mganic@ius.edu.ba
B F3.15
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave

IUS
Dr. Aliaksandr Novikau
 Docent
 • Šef Odsjeka međunarodnih odnosa i javne uprave
 • Program koordinator - Međunarodni odnosi
033 957 412
anovikau@ius.edu.ba
B F1.31
IUS
Dr. Muhidin Mulalić
 Redovni profesor
 • Šef Odsjeka društvenih nauka
 • Program koordinator - Političke nauke
033 957 236
mmulalic@ius.edu.ba
B F2.24
IUS
Dr. Aliye Fatma Mataracı
 Vanredni profesor
 • Dekan Pravnog fakulteta
033 957 480
amataraci@ius.edu.ba
A F2.18
IUS
Dr. Mirsad Karić
 Vanredni profesor
033 957 420
mkaric@ius.edu.ba
A F1.7
IUS
Dr. Joseph Jon Kaminski
 Vanredni profesor
033 957 421
jkaminski@ius.edu.ba
B F1.33
IUS
033 957 417
jmuhasilovic@ius.edu.ba
B F1.30
IUS
Dr. Emir Suljagic
 Stručni saradnik
033 957 410
esuljagic@ius.edu.ba
B F1.28
IUS
Hamza Preljević
 Viši asistent
033 957 320
hpreljevic@ius.edu.ba
A F2.7
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Odsjek ekonomije i menadžmenta

IUS
Dr. Emil Knezović
 Vanredni profesor
 • Prorektor za studentska pitanja
 • Koordinator Centra za učenje na daljinu
033 957 401
eknezovic@ius.edu.ba
B F3.15
IUS
Dr. Senad Bušatlić
 Redovni profesor
 • Prodekan za nastavu i studentska pitanja - FBA
 • Program koordinator - Menadžment
033 957 408
sbusatlic@ius.edu.ba
B F1.12
IUS
Dr. Mehmed Ganić
 Redovni profesor
 • Šef Odsjeka ekonomije i menadžmenta
 • Program koordinator - Ekonomija
 • Program koordinator - Međunarodno poslovanje i finansije
033 957 414
mganic@ius.edu.ba
B F3.15
IUS
Dr. Ognjen Riđić
 Vanredni profesor
033 957 419
oridic@ius.edu.ba
B F1.13
IUS
033 957 417
esmolo@ius.edu.ba
B F1.30
IUS
033 957 426
dzsiljak@ius.edu.ba
B F1.7
IUS
033 957 321
aaidoo@ius.edu.ba
A F2.29
IUS
033 957 413
saydin@ius.edu.ba
B F1.7
IUS
Dr. Faris Njemčević
 Stručni saradnik
fnjemcevic@ius.edu.ba
IUS
Azra Bičo
 Viši asistent
033 957 411
abico@ius.edu.ba
B F1.7
IUS
Hamza Smajić
 Asistent
033 957 321
hsmajic@ius.edu.ba
B F2.9
FENS

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

IUS
Dr. Edin Jahić
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka
033 957 314
ejahic@ius.edu.ba
A F3.12
IUS
Dr. Tarik Namas
 Vanredni profesor
 • Prodekan za nastavu i studentska pitanja - FENS
 • Program koordinator - Elektrotehnika i elektronika
033 957 211
tnamas@ius.edu.ba
A F1.8
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Program koordinatori

IUS
Dr. Altijana Hromić- Jahjefendić
 Docent
 • Šef Odsjeka prirodnih nauka
 • Program koordinator - Genetika i bioinžinjering
033 957 217
ahromic@ius.edu.ba
A F1.8
IUS
Dr. Tarik Namas
 Vanredni profesor
 • Prodekan za nastavu i studentska pitanja - FENS
 • Program koordinator - Elektrotehnika i elektronika
033 957 211
tnamas@ius.edu.ba
A F1.8
IUS
Dr. Özge Büyükdağlı
 Docent
 • Program koordinator - Softverski inžinjering
033 957 224
obuyukdagli@ius.edu.ba
A F1.9
IUS
Dr. Mohamed E. Yahia
 Docent
 • Program koordinator - Industrijski inžinjering
 • Program koordinator - Mašinstvo
033 957 227
myahia@ius.edu.ba
A F1.34
IUS
Dr. Khaldoun Al Khalidi
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Računarske nauke i inžinjering
033 957 207
kalkhalidi@ius.edu.ba
A F2.9
IUS
Dr. Benjamin Duraković
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Industrijski inžinjering
 • Program koordinator - Mašinstvo
033 957 229
bdurakovic@ius.edu.ba
A F1.15
IUS
Dr. Adnan Zoranić
 Docent
 • Program koordinator - Arhitektura
033 957 214
azoranic@ius.edu.ba
A F3.14
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Arhitektura

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Računarske nauke i inžinjering

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Elektrotehnika i elektronika

IUS
Dr. Tarik Namas
 Vanredni profesor
 • Prodekan za nastavu i studentska pitanja - FENS
 • Program koordinator - Elektrotehnika i elektronika
033 957 211
tnamas@ius.edu.ba
A F1.8
IUS
Dr. Asif Šabanović
 Profesor emeritus
033 957 232
asabanovic@ius.edu.ba
A G.4
IUS
Dr. Leila Miller
 Redovni profesor
033 957 202
lmiller@ius.edu.ba
A F1.32
IUS
malsamman@ius.edu.ba
IUS
Dr. Nasser Badawi
 Gostujući docent
nbadawi@ius.edu.ba
IUS
Šejla Džakmić
 Viši asistent
033 957 221
sdzakmic@ius.edu.ba
A F2.32
IUS
Sevkuthan Kurak
 Viši asistent
sevkuthan@ius.edu.ba
A F2.29
IUS
Naida Fetić
 Asistent
 • (odobreno odsustvo)
nfetic@ius.edu.ba
A F2.5
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Genetika i bioinženjering

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Mašinstvo

IUS
Dr. Mohamed E. Yahia
 Docent
 • Program koordinator - Industrijski inžinjering
 • Program koordinator - Mašinstvo
033 957 227
myahia@ius.edu.ba
A F1.34
IUS
Dr. Leila Miller
 Redovni profesor
033 957 202
lmiller@ius.edu.ba
A F1.32
IUS
Dr. Muhamed Hadžiabdić
 Redovni profesor
033 957 212
mhadziabdic@ius.edu.ba
A F1.31
IUS
Dr. Benjamin Duraković
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Industrijski inžinjering
 • Program koordinator - Mašinstvo
033 957 229
bdurakovic@ius.edu.ba
A F1.15
IUS

A F1.12
IUS
Ammar Hodža
 Asistent
 • Laboratorijski tehničar I
033 957 226
ahodza@ius.edu.ba
Research Center
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Softverski inžinjering

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Industrijski inženjering

IUS
Dr. Mohamed E. Yahia
 Docent
 • Program koordinator - Industrijski inžinjering
 • Program koordinator - Mašinstvo
033 957 227
myahia@ius.edu.ba
A F1.34
IUS
Dr. Leila Miller
 Redovni profesor
033 957 202
lmiller@ius.edu.ba
A F1.32
IUS
Dr. Benjamin Duraković
 Vanredni profesor
 • Program koordinator - Industrijski inžinjering
 • Program koordinator - Mašinstvo
033 957 229
bdurakovic@ius.edu.ba
A F1.15
IUS
nrabiei@ius.edu.ba
A F2.4
FEDU

Edukacijski fakultet

IUS
Dr. Emine Yaman
 Vanredni profesor
 • Dekanesa Edukacijskog fakulteta
033 957 205
eyaman@ius.edu.ba
B F2.7C
Edukacijski fakultet

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

IUS
Dr. Almasa Mulalić
 Vanredni profesor
 • Šef Odsjeka kulturoloških studija
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost-nastavnički smjer
033 957 313
amulalic@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Dr. Ervin Kovačević
 Vanredni profesor
 • Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
033 957 310
ekovacevic@ius.edu.ba
B F2.25
IUS
Dr. Mirzana Pašić-Kodrić
 Gostujući redovni profesor
mpasic-kodric@ius.edu.ba
IUS
Emina Jelešković
 Viši stručni saradnik (metodičar)
033 957 321
ejeleskovic@ius.edu.ba
F 1.34
IUS
Mirza Čengić
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
mcengic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Dr. Nadira Puškar - Mustafić
 Docent
 • Program koordinator - Kulturološke studije
033 957 424
npuskar-mustafic@ius.edu.ba
F1.15
IUS
Fatima Ejubović
 Stručni saradnik
033 957 337
fejubovic@ius.edu.ba
B F1.4
IUS
Dr. Minela Kerla
 Stručni saradnik
033 957 337
mkerla@ius.edu.ba
B F1.4
IUS
Emina Lagumdžija
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 377
elagumdzija@ius.edu.ba
A F3.26
IUS
Dr. Vesna Suljić
 Docent
 • (neplaćeno odsustvo)
033 957 337
vsuljic@ius.edu.ba
IUS
Anisa Eminović-Ljevo
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 377
aeminovic@ius.edu.ba
A F3.26
Edukacijski fakultet

Računarsko obrazovanje i obrazovne tehnologije

IUS
Dr. Emine Yaman
 Vanredni profesor
 • Dekanesa Edukacijskog fakulteta
033 957 205
eyaman@ius.edu.ba
B F2.7C
IUS
Dr. Kanita Karađuzović - Hadžiabdić
 Vanredni profesor
 • Prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje
033 957 218
kanita@ius.edu.ba
A F1.6
IUS
aalmisreb@ius.edu.ba
A F2.6
Edukacijski fakultet

Turski jezik i književnost – nastavnički smjer

IUS
Dr. Dženana Bračković
 Docent
 • Program koordinator - Turski jezik i književnost-nastavnički smjer
033 957 424
dzbrackovic@ius.edu.ba
B F1.15
IUS
Dr. Türkan Topcu
 Stručni saradnik
ttopcu@ius.edu.ba
IUS
Fikreta Fetahović
 Viši stručni saradnik za jezik
033 957 377
ffetahovic@ius.edu.ba
F3.26
IUS
Minela Sinanović-Vefić
 Stručni saradnik
msinanovic-vefic@ius.edu.ba
ELS

Škola engleskog jezika

IUS
033 957 180
hkaric@ius.edu.ba
B G.13
IUS
Azra Radaslić
 • Zamjenik direktora Škole engleskog jezika
033 957 181
aradaslic@ius.edu.ba
B G.12
IUS
Alisa Salkić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
asalkic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Amra Ćemo
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
acemo@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Anida Kovačević
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
akovacevic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Anisa Eminović-Ljevo
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 377
aeminovic@ius.edu.ba
A F3.26
IUS
Ajdin Spahić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
aspahic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Azra Spahić-Jasika
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
aspahic-jasika@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Bisera Pilica-Halilović
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
bpilica-halilovic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Dijana Dizdarević
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
ddizdarevic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Dževida Zlatić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
dzomicevic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Emina Lagumdžija
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 377
elagumdzija@ius.edu.ba
A F3.26
IUS
Emir Avdispahić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
eavdispahic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Emir Šehić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
esehic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Majda Altumbabić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
maltumbabic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Mehtap Özer-Isović
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
mozer@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Mersiha Hamidović
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
mhamidovic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Mirza Čengić
 Stručni saradnik
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
mcengic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Naida Avdović
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
navdovic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Nermina Šegalo
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
nslijepcevic@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Sanela Pivić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
spivic@ius.edu.ba
B G.14
IUS
Sibela Beširević
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 186
sbesirevic@ius.edu.ba
B G.10
IUS
Sanela Mihalić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
smihalic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Elvedina Omeragić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
eomeragic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Merima Bečić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 185
mbecic@ius.edu.ba
B G.18
IUS
Amina Pintol
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 183
apintol@ius.edu.ba
B G.15
IUS
Lea Mikulić
 • Instruktor engleskog jezika
033 957 184
lmikulic@ius.edu.ba
B G.14
ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 - Sistem upravljanja kvalitetom koji primenjuje IUS administracija

 

Administracija IUS-a posjeduje ISO 9001 certfikat - sistem upravljanja kvalitetom koji je jedan od najvažnijih u svijetu. Certifikovani sistem upravljanja kvalitetom pokazuje predanost univerziteta osgiuravanju kvalitete i zadovoljstva korisnika. Ovaj sistem omogućava IUS-u da primjenjuje i redovno ažurira procedure i procese kako bi udovoljilo potrebama svojih studenata i drugih korisnika u smislu povećanja zadovoljstva, dosljednosti i poboljšanja internih procesa s ciljem da se minimizira rizik da očekivanja korisnika nisu ispunjena.

Škola engleskog jezika (ELS)

Škola engleskog jezika (ELS)

Škola engleskog jezika (ELS) također posjeduje međunarodnu akreditaciju od strane EAQUALS. Za više informacija možete posjetiti https://els.ius.edu.ba/

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt