Skip to main content

Dodiplomski studij

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Dodiplomski studij

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Program dvojne diplome sa tehničkim univerzitetom u Istanbulu

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Dodiplomski studij na IUS-u

Bakalaureat je dodiplomska univerzitetska diploma koja odgovara I ciklusu studija. Nakon završetka četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja ili ekvivalenta, dodiplomski studij traje četiri godine i nosi 240 ECTS bodova. Prvi ciklus studija vodi do akademskog zvanja bakalaureata.  

 

Student ostvaruje ECTS bodove ukoliko položi ispite bez obzira na postignutu ocjenu. Student može dobiti od 0 do 100 bodova na svakom predmetu u ovom ciklusu studija.

Pregled dodiplomskog programa

Pregled dodiplomskog programa

Dodiplomski studij na IUS-u je program koji traje četiri godine, osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. 

ECTS sistem ocjenjivanja se odnosi na sve vrste aktivnosti koje studenti rade (zadaci, seminari, projekti, testovi, parcijalni i završni ispiti, itd.).

Studij na Univerzitetu se realizira u skladu sa kurikulumom i nastavnim planom i programom koje je usvojio Senat, a na prijedlog Vijeća Fakulteta.

Studenti su obaviješteni o kurukilumu i nastavnom planu i programu na početku akademske godine, kroz oglasnu ploču Fakulteta, web stranicu Univerziteta i Fakulteta, ili na neki drugi odgovarajući način. 

 

Izmjene kurikuluma i nastavnog plana i programa se donose u skladu sa istim procedurama koje se odnose na njihovo usvajanje i ne mogu se retroaktivno primijeniti na studente, u smislu nametanja dodatnih obaveza za trenutnu akademsku godinu ili akademsku godinu koju je student uspješno završio.

Studenti za različitih fakulteta Univerziteta mogu zajedno pohađati određene predmete, ukoliko su ti predmeti uključeni u kurikulum njihovog studijskog programa, te su takve aktivnosti u skladu sa Standardima i normama. 

Dio nastavnih aktivnosti, naučno-istraživačkog rada, praktičnog rada, te stjecanje stručnog iskustva se može organizovati i realizirati van Univerziteta na drugim visokoškolskim institucijama ili drugim relevantnim tijelima.  

Upis na Univerzitet se vrši u skladu sa akademskim kalendarom koji usvaja Senat najmanje 60 dana prije početka predavanja, dok svaki fakultet može u svojim pravilnicima odrediti detalje upisa na svaki fakultet i objaviti ih na web stranici fakulteta.

Kandidati koji su strani državljani mogu predati preliminarnu prijavu za upis, prije nego Univerzitet objavi zvanični konkurs, tako da mogu pribaviti neophodne boravišne dozvole i zadovoljiti zahtjeve za poznavanje jezika prije početka predavanja na Univerzitetu.

Welcome to

 

Naši brojevi
Naši brojevi

Važne činjenice

45
različitih nacionalnosti na jednom mjestu
170
partnerskih univerziteta
2000
diplomanata, magistranata i doktoranata
O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte naš
ured za upis studenata

Nazovite nas

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini