Skip to main content

Doktorski studij

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Doktorski studij

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Doktorski studij na IUS-u

 

Upis na doktorski studij se vrši na onovu javnog konkursa koji se objavljuje u skladu sa Zakonom i Statutom. 

 

Kandidati koji su zavrišili prvi i drugi ciklus studija koji ukupno nose najmanje 300 ECTS bodova, te kandidati koji su završili postdiplomski studij prije implementacije Bolonjskog procesa imaju se pravo upisati na prvu godinu doktorskog studijskog programa.

 

 

 

Pregled doktorskog programa

Pregled doktorskog programa

Treći ciklus studija vodi do naučne titule doktora nauka ili ekvivalenta; traje tri godine i vrijedi 180 ECTS bodova.

 

Nakon upisa, studentu se dodjeljuje akademski savjetnik koji će ga voditi tokom doktorskog studija do imenovanja mentora.

Postupak i uslovi za upis kandidata, registraciju predmeta i ispita, kao i druga pitanja koja se odnose na doktorski studij, su detaljnije utvrđena Pravilima studiranja za doktorski studij na IUS-u.

 

Student trećeg ciklusa studija inicira imenovanje mentora za izradu doktorske disertacije iz grupe nastavnika sa Univerziteta (docenti, vanredni profesori, redovni profesori i profesori emeritus), i to nosioce kvalifikacije doktora nauka za naučne oblasti. 

 

 

U izuzetnim slučajevima, mentor ili komentor može biti nosilac kvalifikacije doktora nauka izvan Univerziteta, sa aktuelnim ili akademskim imenovanjem koje je isteklo, pod uslovom da student podnese saglasnost od strane predloženog mentora i dokaz o podobnosti istog za mentorstvo.

Za studente doktorskog studija u umjetničkim oblastima, mentor može biti izvan Univerziteta nosilac kvalifikacije magistra, sa aktuelnim ili akademskim imenovanjem koje je isteklo, pod uslovom da student podnese pismo saglasnosti od strane predloženog mentora i dokaz o podobnosti istog za mentorstvo.

Treći ciklus studija (doktorski studij) se završava uspješnom odbranom doktorske disertacije, nakon koje kandidat stiče naučnu titulu doktora nauka u relevantnoj oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Na početku uvođenja mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom, IUS je bio jedan od prvih univerziteta koji je u potpunosti prešao na online nastavu

Welcome to

 

Naši brojevi
Naši brojevi

Važne činjenice

45
različitih nacionalnosti na jednom mjestu
170
partnerskih univerziteta
2000
diplomanata, magistranata i doktoranata
O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte naš
ured za upis studenata

Nazovite nas

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini