Skip to main content

Laboratorije

Mašinstvo
Mašinstvo

Cezeri laboratorija - Laboratorija za fiziku i opću mehaniku

Cezeri laboratorija je laboratorija za proizvodnju nazvana po Ismailu El Cezeriu, koji se smatra "ocem robotike". Ova laboratorija omogućava pristup okolišu, vještinama, materijalima i naprednoj tehnologiji kako bi dozvolila svakom pojedinicu na bilo kojem mjestu da napravi gotovo bilo šta. Laboratorija se sastoji od nekoliko FDM 3D printera, DLP/SLA 3D printera, 3D skenera, CNC mašina, laserski rezač za matične ploče, tokarski stroj i mnogi drugi korisni uređaji i mašine.

 

Laboratorija fizike ima za cilj da studentima na dodiplomskim studijama uvede eksperimente vezane za mehaniku, kao što su jedno i dvodimenzionalno kretanje, Njutnovi zakoni, energija, rotaciono kretanje. U laboratoriji fizike studenti obavljaju eksperimente i laboratorijske vježbe. Imaju priliku da svoje teorijsko znanje fizike primjenjuju u praksi u učionici za vježbanje za fiziku koja im omogućava da sami razumiju koncepte fizike. Oni će također steći iskustvo u obavljanju procedura, prikupljanju podataka, analiziranju podataka, odgovaranju na pitanja i razmišljanju o novim pitanjima koja treba istražiti.

 

Laboratorija fizike uključuje PASCO sveobuhvatni sistem startera fizike, koji omogućava izvođenje eksperimenata sa Setom optičkih eksperimenata, mehaničkim (statičkim-dinamičnim) eksperimentalnim setom, setom termodinamičkih eksperimenata i setom talasnih eksperimenata. 

Mašinstvo
Mašinstvo

Laboratorija za mašinstvo

Laboratorija za mašinstvo ima za cilj da znanjem i sposobnošću pripremi studente da poboljšaju, ocjenjuju, dizajniraju i kontrolišu sigurne, održive i isplativije tehnologije kako bi inovativno i korisno doprinijeli čovječanstvu. Imajući ovo na umu, trudimo se da unaprijedimo istraživanje i obrazovanje i inspirišemo nove generacije da kreiraju nova rešenja koja će služiti svim ljudima.

Laboratorija za mašinstvo opremljena je specijalizovanim mogućnostima za podršku istraživačkim i studentskim projektima. Oprema koja se sastoji od ručnih alata, bušenja, siječenja, MIG zavarivanja, elektrolučnog zavarivanja, i najvažnije, industrijske peći, itd., može se koristiti u tehnikama montaže, proizvodnim tehnikama, projektantskim i proizvodnim tehnikama, standardnim tehnikama zavarivanja, difuzionom zavarivanju, termičkoj obradi, metalurgiji praha, kompozitnim materijalima, itd. Te metode ili tehnike se široko primjenjuju u vazduhoplovnoj industriji, svemirskoj industriji, računarskoj industriji, industriji oružja ili odbrane, itd. Pored spomenute opreme i alata, laboratorija je opremljena sa nekoliko mašina za testiranje materijala: mašine za testiranje tvrdoće materijala, mašine za mjerenje jačine udara i univerzalne hidraulične mašine za testiranje se koriste za testiranje i demonstriranje ponašanja i svojstava određenih materijala. 

Elektrotehnika i elektronika
Elektrotehnika i elektronika

Labratorija za elektroniku

Ova laboratorija je opremljena najnovijim alatima za analognu i digitalnu elektroniku i obradu signala. Elektronska laboratorija služi studentima i omogućava im da obavljaju osnovne eksperimente tokom vježbi na relevantnim kursevima. Studenti će biti upoznati sa alatima i elektronskim tehnikama mjerenja, kao što su osciloskop, napajanje, digitalni multimetar i signal generator. Osim toga, laboratorija obezbjeđuje studentima PLC, mikrokontrolere i druge tehničke instrumente za diplomske i magistarske radove.

Elektrotehnika i elektronika
Elektrotehnika i elektronika

Laboratorija za mikrokontrolore i mikroprocesore

Ova laboratorija je namijenjena studentima koji će primjenjivati u praksu znanje koje su usvojili o mikroprocesorima, ugrađenim sistemima i predmetima o programabilnim logičkim kontrolerima (PLC). Laboratorija posjeduje različite Arduino mikrokontrolore, C2000 Launchpad, Schneider Zelio PLC-ove i MyRio uređaji za prikupljanje podataka sa instrumenata.

U laboratoriji se mogu osmisliti i realizovati različite vrste IoT-a, ugrađenih sistema i eksperimenta iz industrijske automatizacije 

Elektrotehnika i elektronika
Elektrotehnika i elektronika

Radionica za diplomske radove

Ova radionica posjeduje svu neophodnu opremu koja je potrebna jednom studentu za izrazu prototipa bilo kojeg uređaja ili instrumenta. Studenti imaju pristup CNC mašinama, 3D printeru i LPFK s104 glodalica. Također su ima na raspolaganju različite lemilice, radne površine, desktop računari i Wi-Fi kao i internet veza kako bi mogli završiti svoj rad. 

Genetika i bioinženjering
Genetika i bioinženjering

Studentska laboratorija za vježbe

Studentska laboratorija za vježbe je opremljena mikroskopima. Studenti imaju priliku naučiti kako se koriste mikroskopi, te posmatraju brojne mikroskropse uzorke biljnog, životinjskog i ljudskog tkiva. Također, tokom laboratorijskih vježbi, studenti prave svoje mikroskopske uzorke. Ova laboratorija je također opremljena mikrobiološkim digestorom. Studenti ovdje mogu naučiti osnovne laboratorijske vještine kao što je priprema mikrobioloških podloga, priprema Petrijevih zdjelica i inkuliranje bakterijskih kultura na njih. Pored toga, studenti uče o tehnikama bojenja po Gramu kao i posmatranju bakterijskih uzoraka pod mikroskopom. Asistenti ponekad koriste ovu laboratoriju za uvodna predavanja gdje se studenti pripremaju za druge eksperiemente u Laboratoriji 2 ili Laboratoriji 3.  

Genetika i bioinženjering
Genetika i bioinženjering

Laboratorija za mikrobiologiju

Genetika i bioinženjering

Genetika i bioinženjering
Genetika i bioinženjering

Laboratorija za kulturu ćelija

Uzgajanje kultura ćelija je proces gdje ćelije rastu u kontrolisanim uslovima, uglavnom izvan njihovog prirodnog staništa. To je jedan od glavnih alata u ćelijskoj i molekularnoj biologiji koji pruža izvrsne modelne sisteme za proučavanje normalne fiziologije i biohemije ćelija, ćelijskog metabolizma, homeostaze ćelija, utjecaje lijekova i otrovnih spojeva na ćelije, kao i mutagenezu i karcinogenezu. Uzgajanje ćelijskih kultura se također koristi kao modelni sistem za bolesti i testiranje na prisustvo narkotika.

Trenutno se u našoj laboratoriji nalazi oko 30 različitih modela ćelija raka uključujući i adherenetne i suspenzijske ćelijske kulture.

Oprema koja se nalazi u laboratoriji za kulturu ćelija:

 • Inkubator za uzgoj kultura ćelija
 • Digestor za uzgoj kultura ćelija       
 • Centrifuga
 • Autoklav      
 • Frižider/zamrzivač
 • Brojač ćelija
 • Tikvice za kulture ćelija
 • Mediji, serumi, aditivi za ćelijske medije
 • Petrijeve zdjelice za ćelijske kulture
 • Pipete različitog kapaciteta
 • Različite veličine epruveta za kulture ćelija
 • Serološki pipetor
 • Sterilni filteri
 • Ploče sa mikrojažicama za kulture ćelija
 • Spremnik za otpad
 • Rukavice
 • 70% etanol antiseptik              
Genetika i bioinženjering
Genetika i bioinženjering

Laboratorija za genetiku i molekularnu biologiju

Laboratorija za genetiku i molekularnu biologiju se koristi za molekularnu biologiju,  molekularnu dijagnostiku, genetski inžinjering, biljnu proteomiku, forenziku i biohemiju. Ova laboratorija ima za cilj uvođenje ekstrakcije, kvantifikacije i analize DNK, RNK.  

Laboratorija je opremljena svom nephodnom opremom, uključujući qRT-PCR, dvije centrifuge, dvije analitičke vage, dva mjerača pH vrijednosti, grijaći blok, miješalica sa vrućom pločom, vortex, rotacijska tresilica, spektrometar, mikropipete, pištolj za pipete, višekanalna pipeta, BIO RAD set za elektroforezu, BIO RAD Western blot set, ChemiDoc XRS+ Imager, čitač mikropločica za kvantifikaciju RNK/DNK/proteina kao i svi potrebni softveri za tačnu i potpunu analizu podataka.

Genetika i bioinženjering
Genetika i bioinženjering

Laboratorija za pripremu

Laboratorija za pripremu je najveća laboratorija, opremljena hemijskim digestorom za korištenje na laboratorijskim vježbama iz opće hemije i ogranske hemije. Također, studenti koriste digestor za ekstrakciju RNK i DNK uz protokole koji uključuju TRIzol reagense. Laboratorija također posjeduje i komoru za rast, koja se koristi za uzgoj biljaka u kontrolisanim uslovima (temperatura i svjetlo). Laboratorija za pripremu također ima i inkubator za rast i kulturu mikroba. Studenti ovdje također imaju na raspolaganju i zamrzivač od -80oC za pohranu uzoraka ćelija raka, uzorke DNK, RNK i proteina, lijekova za hemoterapiju, uzorke biljaka, itd.

 

Jedan dio laboratorije je opremljen ledomatom, autkolavom i sistemom za destilaciju vode.

Centar za istraživanje i razvoj
Centar za istraživanje i razvoj

Kabinet za praktičnu nastavu

Kabinet za interaktivnu nastavu Centra za istraživanje i razvoj je višenamjenski prostor za učenje namijenjen izvođenju nastave, interaktivnim nastavnim aktivnostima, interaktivnim raspravama i aktivnom učenju. Kabinet je osmišljen kao prostor gdje se možete aktivnije uključiti u nastavu određenog predmeta. Ovaj prostor pruža mnogu bolju priliku da se bolje upoznate sa svojim predavačim i kolegama nego što to možete na većini predavanja.

Arhitektura
Arhitektura

Laboratorija za arhitekturu

Na studijskom programu Arhitektura se nalaze tri velike sale za tehničko crtanje, a koje se koriste kao učionice, te studentima služe kao individualni radni prostor, a tudenti imaju 24-časovni pristup salama. Također je oformljena i studentska učionica gdje studenti crtaju, prave razne modele ili uče zajedno.

Bibliotečki fond Univerziteta sadrži više od 5.000 knjiga i taj broj je u stalnom porastu. Nedavno su Međunarodni univerzitet u Sarajevu i Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine sklopili sporazum koji omogućava studentima i osoblju da imaju pristup knjigama i resursima. Pored toga, pored sala se nalazi i biblioteka za referentnom literaturom za arhitekuru sa više od 500 knjiga.

Fakultet pruža studentima 24-časovni pristup velikom broju računarskih laboratorija koje se koriste za nastavu, kao i individualni rad i istraživanja. Računarske laboratorije opremljene su najnovijim tehnološkim uređajima i najpopularnijim softverima za dizajn (uključujući AutoCAD, ArchiCAD, Google Sketch-up, AdobeCS5 aplikacije i Rhinoceros). Prostorije za štampanje smještene uz sale za tehničko crtanje također imaju i standardne laserske štampače, kao i štampače velikog formata u boji i plotere za štampanje veličine AO ​​+.

IUS je takođe nedavno opremio kompletnu Laboratoriju za arhitektonske modele za digitalni dizajn i izradu. Laboratorija posjeduje najsavremeniju opremu i alate kao što su laserski rezač, CNC mašine, bušilice i nekoliko drugih alata za izradu modela.

Ekonomija
Ekonomija

Laboratorija za ekonomiju

Laboratorija za ekonomiju u potpunosti odgovara trenutnim potrebama ekonomskog obrazovanja i visokokvalitetnog istraživanja. Laboratorija za ekonomiju ima kapacitet od 20 računara opremljenih Math Lab, SPSS, STATA i R-jezikom.

Econ Lab računari se prije svega koriste za statističke i ekonomske analize. Pored toga, moguće je koristiti laboratoriju za analizu ekonomskih podataka koristeći proračunske tablice, kao i za računovodstvene i finansijske aplikacije.

Što se tiče računovodstvenih i finansijskih predmeta, važno je napomenuti da se sljedeći predmeti predaju u Econ Labu:  Finansijsko računovodstvo, Menadžersko računovodstvo, Uvod u statistiku, Ekonometrija, Poslovne finansije, Korporativne finansije, Menadžerske finansije i Upravljanje rizikom.

Računarske nauke i inžinjering
Računarske nauke i inžinjering

Laboratorija za računarske nauke

Program Računarske nauke i inženjering trenutno raspolaže sa 3 računarske laboratorije u kojoj se nalazi po 25 računara. Iako je politika Univerziteta da se oslanja na besplatna softverska rješenja, laboratoriji su opremljeni mnoštvom popularnih profesionalnih softverskih paketa koji podržavaju nastavni plan i program studijskog programa Računarske nauke i inžinjering. Svi softveri su licencirani od strane IUS-a. Pored toga, studenti studijskog programa Računarske nauke i inžinjering imaju na raspolaganju još jednu specijalno opremljenu laboratoriju sa studijskog programa Elektrotehnika i elektronika, a za svoje potrebe rada sa elektronikom i hardverom.

Računarska  laboratorija opremljena je najmodernijim računarima koje je poklonio  VODAFONE iz Turske. LINUX operativni sistem je instaliran na računarima u laboratoriji u kojoj se održava nastava za predmete vezane za operativne sisteme i mrežne sigurnosti.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini