Skip to main content

Istanbul Technical University - Konkurs za upis 2022-2023

27.05.2022

                                                                                                                 

Na osnovu čl. 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i Protokola o uspostavljanju međunarodnih programa za sticanje dvojnih diploma, prethodno pribavljenom Saglasnosti za realizaciju zajedničkih studijskih programa između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Tehničnog univerziteta u Istanbulu (Ekonomija, Arhitektura, Mašinstvo, Elektrotehnika i elektronika- komunikacije) broj 11-05-38-39981- 1/19, Odluke Senata broj: IUS-SENAT-11-885/2022 od 31.03.2022. godine, a postupajući po Prethodnoj saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27/03-34-17084-1/22 od 05.05.2022. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), o b j a v l j u j e

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu I ciklusa zajedničkog međunarodnog studija

organizovanog između Tehničkog univerziteta u Istanbulu i organizacionih jedinica Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

u studijskoj 2022/2023. godini

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“IUS”) i Tehnički univerzitet u Istanbulu ("ITÜ") vrše prijem i upis u prvu godinu I ciklusa zajedničkih studijskih programa s ciljem sticanja dvojne diplome, organizovanih od strane Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Tehničkog univerziteta u Istanbulu (u daljem tekstu "Zajednički program") u studijskoj 2022/2023. godini.

Tehnički univerzitet u Istanbulu vodeći je državni univerzitet u Republici Turskoj sa tradicijom dugom preko 240 godina za kojeg se smatra da je defacto ustanovio inžinjersku profesiju. U svom sastavu ima 13 fakulteta na kojima se realizira preko 150 različitih programa. Studentima se nudi savremen ambijent za obrazovanje gdje se obrazuju kao budući pioniri iz relevantih oblasti. Za sve svoje programe dodiplomskog studija, ITÜ je nosilac prestižne međunarodne akreditacije ABET, Nacionalne akreditacije od Odbora ispitivača za inženjerstvo i istraživanje - NCEES, kao i Akreditacije programa engleskog jezika - CEA. ITÜ slovi za jednu od najprestižnijih visokoškolskih ustanova u široj regiji.

Upis na zajedničke studijske programe vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:

 

Redni broj

Naziv organizacione jedinice

 

Broj studenata

 

(redovni samofinansirajući)**

Državljani BiH

Državljani Republike Turske*

Ukupno

 

 

 

1.

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

45

45

90

Odsjek tehničkih nauka

Arhitektura

15

15

30

Mašinstvo

15

15

30

Elektrotehnika i elektronika (komunikacije)

15

15

30

 

2.

Fakultet menadžmenta i javne uprave

15

15

30

Odsjek ekonomije i menadžmenta

Ekonomija

15

15

30

*Kvota za strane državljane (nedržavljane Republike Turske) određuje se do 50 % od ukupne kvote upisanih studenata u datu studijsku godinu.

 

ZAJEDNIČKI PROGRAM - USLOVI STUDIRANJA

Zajednički program traje 4 studijske godine (240 ECTS bodova). Zajednički studijski program realizira se na engleskom jeziku. Prva i druga godina studija realizira se na IUS-u, a treća i četvrta godina na ITÜ-u (Istanbul). U cilju nastavka treće godine studija na ITÜ-u, student je obavezan da na kraju druge studijske godine ostvari prosječnu ocjenu (GPA) od minimalno 2,5 (u skali od 0 do 4). U slučaju da ne ostvari navedeni prosjek, student ima mogućnost povećati ostvareni prosjek ocjena na IUS-u (radi sticanje uslova za nastavak Zajedničkog studija na ITÜ-u) ili zahtijevati prelazak na redovni studij na IUS-u s ciljem sticanja kvalifikacije koju izdaje Internacionalni univerzitet u Sarajevu.

U realizaciji Zajedničkog programa primjenjuju se važeća pravila studiranja kod ustanova gdje student pohađa datu studijsku godinu odnosno relevantne odredbe Protokola o uspostavljanju međunarodnih programa za sticanje dvojnih diploma (objavljeno na službenoj internet stranici IUS), koji imaju prioritet u primjeni nad općim aktima date ustanove.

ŠKOLARINA

 

Odlukom o visini školarine i drugih usluga i troškova na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu utvrđena je visina školarine i drugih usluga na IUS-u (https://www.ius.edu.ba/bs/cijene-i-stipendije).

Student može obezbijediti stipendiranje za prve dvije godine studija u skladu sa uslovima osnivača, a što je definirano važećim Pravilnikom o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija, gdje su utvrđeni vidovi obrazovanja na koje se stipendija odnosi, uslovi za održavanje stipendije, dužina trajanja stipendije, uslovi po osnovu kojih stipendija može biti umanjena ili ukinuta i ostala pitanja.

 

Godišnju cijena školarine za treću i četvrtu godinu studija (na ITÜ) utvrđuje i objavljuje Tehnički univerzitet u Istanbulu.

 

U slučaju da student ne okonča studijski program u roku od četiri studijske godine, svaku narednu godina plaća u skladu sa važećim cjenovnikom koji utvrđuje visokoškolska ustanova koju student pohađa u datoj studijskoj godini. Školarina za prve dvije studijske godine plaća se IUS-u u konvertibilnim markama preračunato prema srednjem kursu Centralne banke BiH na dan uplate, dok školarinu tokom studiranja u Istanbulu student plaća ITÜ-u, u skladu sa propisima ITÜ-a.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, kao i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini (koji su ostvarili srednjoškolski prosjek od minimalnih od 3,0 ili ekvivalent), odnosno i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Za vrijeme pohađanja studija, studenti neovisno o školarini obezbjeđuju životne troškove koji mogu uključivati troškove prijevoza, stanovanja, zdravstvenog osiguranja i usluga, nabavka udžbenika, troškove pribavljanja viza/odobrenja za boravak u stranoj zemlji, te i druge troškove.

POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA

Kandidati koji budu primljeni na Zajednički program, obavezni su dostaviti jedan od sljedećih dokaza o poznavanju engleskog jezika:

a. Potvrda o ostvarenom odgovarajućem broju bodova na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

  • IBT Internet based TOEFL minimalno 79 bodova;
  • IELTS - (Academic) minimalno 6.0., položen samo u British Council centru*;

*TOEFL/IELTS rezultati stečeni u bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat će istu dostaviti lično direktoru ELS-a za potrebe uvida i intervjua. Kopija o položenom testu neće biti uvažena kao dokaz o poznavanju jezika. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj.

 

b. diploma o završenoj srednjoj školi, dodiplomskom ili postdiplomskom studiju realizovanom na engleskom jeziku i stečena u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;

d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:

  • AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;
  • IB diploma: International Baccalaureate;

Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslobođeni su polaganja ELS."Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam".

Kandidati koji ne prilože niti jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika polažu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine.

U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je obavezan prethodno pohađati Školu engleskog jezika pri IUS-u, u skladu sa pravilima studiranja. Cijena školarine za vrijeme pohađanja engleskog jezika utvrđena je važećim cjenovnikom .

DOKUMENTI ZA UPIS

DRŽAVLJANI BIH

Za prijem i upis u prvu godinu Zajedničkog programa, kandidati državljani BiH dostavljaju:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original i ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi;

3. Original i ovjerena kopija svjedočanstva od I do IV razreda srednje škole ;

4. Rješenje o izvršenoj ekvivalenciji svjedočanstva, za kandidate koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak ekvivalencije po njihovom zahtjevu pokrenut. U slučaju dostavljanju potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svedočanstva;

5. Izvod iz matične knjige rođenih;

6. Uvjerenje o državljanstvu;

7. Dvije fotografije veličine 6x4;

8. Ljekarsko uvjerenje;

9. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.

STRANI STUDENTI

Za prijem i upis u prvu godinu Zajedničkog programa, kandidati strani državljani* dostavljaju:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original diplome i svjedočanstava o završenoj srednjoj školi;

3. Rješenje o izvršenoj ekvivalenciji svjedočanstva, za kandidate koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak ekvivalencije po njihovom zahtjevu pokrenut. U slučaju dostavljanju potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svedočanstva;

 

4. Kopija pasoša (koji je validan još najmanje dvije godine);

5. Dvije fotografije veličine 6x4;

6. Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a).

 

*Kandidati državljani Republike Turske u pravilu apliciraju za upis kod ITU-a, pri čemu su obavezni ispuniti uslove iz ovog Konkursa te dostaviti sve potrebne dokumente IUS-u. Pored naprijed navedenih dokumenata, ITÜ zadržava pravo da naknadno zahtijeva i dodatne dokumente u skladu sa propisima koji regulišu uspostavljanje statusa studenta u Republici Turskoj.

 

Strani državljani (osim državljane Republike Turske) imaju pravo na upis alternativno putem IUS-a ili ITÜ-a, pri čemu su obavezni ispuniti sve propisane uslove IUS-a i ITÜ-a, u skladu sa relevantnim Protokolom o uspostavljanju međunarodnih programa za sticanje dvojnih diploma.

 

U slučaju da na neki od Zajedničkih studijskih programa IUS ne upiše planirani broj studenata državljana BiH, IUS zadržava pravo da u okviru ukupne kvote za taj studijski program upiše dodatni broj stranih studenta, i obratno.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično (svakim radnim danom od 9 do 16 sati) Studentskoj službi IUS-a ili preporučenom poštom na adresu:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15

71 210 Ilidža

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 175 ili e-mail adresi: info@ius.edu.ba

Konkurs ostaje otvoren do 10.09.2022. godine.

PRIJEMNI TEST I REZULTATI UPISA

Kandidati državljani Bosne i Hercegovine koji se prijavljuju na konkurs polažu prijemni test. Kandidati koji ostvare najbolje zbirne rezultate (prosječna ocjena iz srednje škole i ukupan broj bodova na prijemnom testu), ostvaruju pravo na upis.

 

Kandidati koji su prethodno pristupili testu za stipendiju pri IUS-u, u pravilu ne izlaze na prijemni test, već im se ostvareni uspjeh sa testa za stipendiju zbraja sa bodovima po osnovu srednjoškolskog prosjeka.

 

Prijemni test će biti održan 09.09.2022. godine u 10 sati na Kampusu IUS-a, Hrasnička cesta 15, Ilidža. Za pristup prijemnom testu kandidati su obavezni posjedovati identifikacionu ispravu.

 

Preliminarnu listu svih prijavljenih i primljenih kandidata na fakultete u prvom upisnom roku, IUS će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verificira nadležno tijelo najkasnije dva dana nakon održavanja prijemnog testa.

 

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

 

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije sedam dana nakon objavljivanja preliminarne liste.

U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. Za svrhu konačnog upisa, primljeni kandidat do okončanja žalbenih rokova potpisuje i ugovor o studiranju i dostavlja popunjen statistički obrazac (ŠV obrazac).

 

IUS može diskreciono dozvoliti i naknadnu dostavu traženih dokumenata ili originala, ukoliko je isto opravdano ili uvjetovano

posebnim okolnostima, a koje se cijene u svakom konkretnom slučaju (međunarodni progami koji izdaju certifikate sa kasnijim datumom, zajednički programi koje organizuje IUS sa partnerskim univerzitetima, ratne okolnosti i sl.)

 

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, IUS u saradnji sa ITÜ-om može produžiti rok za dostavu prijava za upis na Konkurs najkasnije do 28.01.2023. godine, te objaviti (dopunjenu) konačnu listu upisanih studenata, u kojem slučaju se početak studijske godine utvrđuje Kalendarom organizacije i realizacije nastavnih programa.

 

Pravo prijave u drugom roku imaju svi kandidati koji su konkurisali u prvom upisnom roku, kao i kandidati koji nisu konkurisali ranije.

 

Ukoliko se na određeni studijski program/model studiranja ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne pokreće predmetni studijski program/model studiranja u 2022/2023. studijskoj godini.

R E K T O R

 

Prof. dr Ahmet YILDIRIM

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini