Moja budućnost! Moj izbor!
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

K O N K U R S za izbor člana akademskog osoblja: Psihologija

K O N K U R S za izbor člana akademskog osoblja: Psihologija

Datum:

Petak, Decembar 21, 2018 - 14:49
Pogledajte prilog
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat

Click here to download the PDF file.

PDF document is in the attachment.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj:
IUS-SENAT 11-2925/18 od 27.11.2018. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, raspisuje:

K O N K U R S

za izbor člana akademskog osoblja

 

Nastavnik (docent) za naučnu oblast „Psihologija“ ........................... 1 izvršilac

 

Uslovi: Kandidati/kandidatkinje za izbor u naučnonastavno zvanje, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju KS i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

 

Prilikom izbora za navedenu oblast, prednost imaju kandidati sa profesionalnim iskustvom na polju edukacijske psihologije i razvojne psihologije.

 

Sa kandidatom/kandidatkinjom koji bude izabran/a u naučnonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran/a u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat/kandidatkinja se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata/kandidatkinje u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

 

Kandidat/kandidatkinja strani državljanin/državljanka zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. 

 

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 1. Biografiju/Curriculum Vitae sa bibliografijom;
 2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
 3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate/kandidatkinje koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
 4. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani odnosno uz dokaz o pozitivnoj recenziji najmanje dva recenzenta;
 5. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje (ukoliko iste postoje);
 6. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je isti izvršen);
 7. Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo (ukoliko isto postoji);
 8. Dokazi o rezultatima evaluacije rada kandidata/kandidatkinje kao člana akademskog osoblja (ukoliko postoje);
 9. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
 10. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate/kandidatkinje koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate/kandidatkinje koji nisu državljani Bosne i Hercegovine.

________________________

1) Izabrani kandidat/kandidatkinja obavezan/obavezna je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog nastavnika/nastavnice prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata/kandidatkinja.

 

IUS je posvećen jednakim mogućnostima i izboru kandidata/kandidatkinja na osnovu njihovih dosadašnjih rezultata, te su prijave svih kvalifikovanih osoba dobrodošle. Međutim, obzirom da  su žene nedovoljno zastupljene u datoj kategoriji rada, prijave ove grupe su posebno dobrodošle.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat/kandidatkinja prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Kandidati/kandidatkinje su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

 

Konkurs je objavljen 21.12.2018. godine i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

 

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

Obavještenja

30 Juli

24 Februar

17 Februar

05 Februar

27 Januar

21 Januar

19 Januar

15 Januar

14 Januar

31 Decembar