Moja budućnost! Moj izbor!
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja

Datum:

Petak, Juli 5, 2019 - 15:51

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna zvanja

 

Izbor kandidata/kandidatkinja (akademskog osoblja) vršit će se u sva naučnonastavna zvanja za sljedeću naučnu oblast:

 

 1. Naučna oblast Matematika – nastavno zvanje docent ili vanredni profesor ili redovni profesor.............................................................................................. jedna (1) pozicija

 

Uslovi: Kandidati/kandidatkinje za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članom 96. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatima/kandidatkinjama koji budu izabrani u akademska zvanja, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat/kandidatkinja se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata/kandidatkinje u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

 

Kandidati/kandidatkinje strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca. 

 

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 1. Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;
 2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
 3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
 4. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani odnosno uz dokaz o pozitivnoj recenziji najmanje dva recenzenta;
 5. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje;
 6. Dokument kojim se dokazuje  izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je izvršen izbor);
 7. Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;
 8. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
 9. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

__________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da

od izabranog nastavnika/nastavnice prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata/kandidatkinja.

Kandidati/kandidatkinje su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U

AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne

oblasti za koju se kandidat/kandidatkinja prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

IUS je posvećen jednakim mogućnostima i izboru kandidata/kandidatkinja na osnovu njihovih dosadašnjih rezultata. Takođe, prijave svih adekvatno kvalifikovanih osoba su dobrodošle. Međutim, pošto su žene trenutno nedovoljno zastupljene u ovoj konkretnoj kategoriji rada, prijave ove grupe su posebno dobrodošle.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

 

 

 

 

 

 

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

Obavještenja

01 Juli

13 Decembar

12 Decembar

27 Novembar

23 Novembar

22 Novembar

12 Novembar

04 Novembar

31 Oktobar

23 Septembar

18 Septembar

16 Septembar

12 Septembar

05 Septembar

30 Avgust