Skip to main content

K O N K U R S za izbor u umjetničko-nastavno zvanje - vanredni profesor za umjetničku oblast Vizualna umjetnost

08.02.2023

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22 - u daljem tekstu: Zakon), člana 177. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1980/18 i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-357/23 od 06. 02. 2023. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka, raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor u umjetničko-nastavno zvanje

 

1. Nastavnik u zvanju vanredni profesor za umjetničku oblast Vizualna umjetnost - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Uslovi: Kandidati za izbor u umjetničko-nastavno zvanje, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno umjetničko-nastavno zvanje, propisanih članom 113. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa izabranim kandidatom, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.

 

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

- Biografiju/Curriculum Vitae;

- Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

- Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj umjetničkoj oblasti, relevantnu za izbor u umjetničko-nastavno zvanje za koje se raspisuje konkurs;

- Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);

- Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno zvanje;

- Dokaz o javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva;

- Dokaz o uspješnom djelovanju u odgovarajućoj oblasti umjetnosti;

- Dokaz o pokazanim rezultatima u nastavnom radu;

- Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa praktičnim iskustvom djelovanja u oblasti Vizualne umjetnosti, iskustvom u internacionalnim projektima, te iskustvom u izvođenju nastave na engleskom jeziku na predmetima usko vezanim za grafički dizajn, dokumentarni film, režiju, TV produkciju na visokoškolskoj ustanovi sa radnim iskustvom minimalno 5 godina.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U UMJETNIČKO-NASTAVNO ZVANJE VANREDNI PROFESOR, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i umjetničke oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Kontakt