Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

K O N K U R S za upis na I ciklus studija 2018/19.

K O N K U R S za upis na I ciklus studija 2018/19.

Datum:

Ponedeljak, Juni 11, 2018 - 10:02
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje:

 

K O N K U R S

 

za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na organizacionim jedinicama

 

Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

 

u studijskoj 2018/2019. godini

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“IUS”) vrši prijem i upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini, i to ukupno 1105 studenata, od kojih 535 državljana Bosne i Hercegovine, a 570 kandidata/studenata koji su strani državljani. U slučaju da na neki od studijskih programa IUS ne upiše predviđen broj studentata iz Bosne i Hercegovine, IUS zadržava pravo da na taj studijski program upiše dodatni broj stranih studenta, do ukupno predviđenog broja studenata za taj studijski program i obratno.  Upis na IUS vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:

 
 

Redni broj

Naziv organizacione jedinice/fakulteta

Broj studenata

 

(redovni samofinansirajući)

 

Državljani BiH

Strani državljani

Ukupno

 

1.

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

280

195

475

 

 

Odsjek prirodnih nauka

 

 

 

 

Studijski program Genetika i bioinžinjering

50

20

70

 

Odsjek tehničkih nauka

 

 

 

 

Studijski program Računarske nauke i inžinjering

50

50

100

 

Studijski program Elektrotehnika i elektronika

50

30

80

 

Studijski program Mašinstvo

40

20

60

 

Studijski program Arhitektura

50

50

100

 

Studijski program Softverski inžinjering

40

25

65

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

90

140

230

 

 

Odsjek umjetnosti

 

 

 

 

Studijski program Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija

15

20

35

 

Odsjek društvenih nauka

 

 

 

 

Studijski program Društvene i političke nauke

25

25

50

 

Studijski program Psihologija

30

70

100

 

Odsjek kulturoloških studija

 

 

 

 

Studijski program Engleski jezik i književnost

20

25

45

 

 

 

 

 

 

 

3.

Fakultet menadžmenta i javne uprave

110

160

270

 

 

Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave

 

 

 

 

Studijski program Međunarodni odnosi

35

65

100

 

Odsjek ekonomije i menadžmenta

 

 

 

 

Studijski program Ekonomija

30

35

65

 

Studijski program Menadžment

30

40

70

 

Studijski program Međunarodno poslovanje i finansije

15

20

35

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pravni fakultet

30

30

60

 

 

Studijski program Pravnog fakulteta

30

30

60

 

 

 

 

 

 

 

5.

Edukacijski fakultet

25

45

70

 

 

Studijski program Engleski jezik i književnost - nastavnički smjer

15

25

40

 

 

Studijski program Računarsko obrazovanje i obrazovne tehnologije

10

20

30

 

Godišnja školarina iznosi 6.000,00 eura za sve studijske programe s time da je osnivač IUS-a odobrio stipendije za sve studente koji se upišu u 2018/2019. godini u visini od minimalno 35 posto do maksimalno 100 posto.  Odobrene stipendije važe za  četiri godine studija uz još jednu dodatnu godinu studija.  U slučaju da student ne završi studijski program u roku od pet godina, stipendija se mijenja na 50 posto bez obzira na to koju stipendiju je student ostvario na početku studija i ista će se primjenjivati sve do završetka studija.  Školarina se plaća u KM preračunata po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan uplate.

 

Ukoliko je broj kandidata koji su ispunili formalne uslove za upis veći od predviđenog broja studenata za upis, prednost će imati oni kandidati koji su ostvarili pravo na veću stipendiju u skladu sa uslovima osnivača. U slučaju da su kandidati ostvarili istu stipendiju kandidati se rangiraju se po osnovu ostvarenog uspjeha u prethodnom stepenu obrazovanja.

 

U slučaju iz prethodnog stava, na formiranje konačne rang liste kandidata i prijem studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija utjecat će uspjeh ostvaren tokom srednjoškolskog obrazovanja, iz pojedinih predmeta i oblasti značajnih za odgovarajući studij. Rangiranje kandidata i razmatranje relevantnih predmeta i oblasti će se izvršiti na način kako slijedi:

 

-Za upis na Fakultet umjetnosti i društvenih nauka, uzet će se u obzir uspjeh ostvaren iz predmeta iz oblasti umjetnosti i društvenih nauka;

 

-Za upis na Fakultet menadžmenta i javne uprave, uzet će se u obzir uspjeh ostvaren iz predmeta iz oblasti ekonomskih nauka;

 

-Za upis na Fakultet prirodnih i tehničkih nauka, uzet će se u obzir uspjeh ostvaren iz predmeta iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka.   

 

-Za upis na Pravni fakultet, uzet će se u obzir opći uspjeh ostvaren u srednjoj školi.   

 

-Za upis na Edukacijski fakultet, uzet će se u obzir opći uspjeh ostvaren u srednjoj školi.

 

Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dostaviti jedan od sljedećih dokaza o poznavanju engleskog jezika:

 

a.  Potvrda o ostvarenom odgovarajućem broju bodova na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

 

-IBT Internet based TOEFL minimalno 70 bodova (u Turskoj položen samo pri centrima za testiranje u okviru univerziteta)*;

 

-IELTS - (Academic) minimalno 6.0., položen samo u British Council centru*;

 

*TOEFL/IELTS rezultati stečeni u  bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

 

Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat će istu dostaviti LIČNO Direktoru ELS-a za potrebe uvida i intervjua.  Kopija o položenom testu neće biti uvažena kao dokaz o poznavanju jezika. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj.

 

b. diploma o završenoj srednjoj školi, dodiplomskom ili postdiplomskom studiju realizovanom na engleskom jeziku i stečena u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;

 

c. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik, s tim da od datuma sticanja ECTS bodova i datuma prijave za upis na IUS nije prošlo više od dvije godine (kao dokaz može da se podnese uvjerenje o položenim ispitima ili drugi odgovarajući dokument);

 

d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:

 

- AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;

 

- IB diploma: International Baccalaureate;

 

e.  dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata.

 

Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslobođeni su polaganja ELS "Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam". 

 

Kandidati koji ne prilože jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika polažu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine.

 

U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je dužan prethodno pohađati Školu engleskog jezika na IUS-u u skladu sa općim aktom IUS-a.

 

Studenti iz Republike Turske su obavezni, pored kriterija iz prethodnih stavova, položiti i prijemni ispit za dodiplomski studij (LYS-Lisans Yerleștirme Sinavi), te na istom ostvariti minimalan broj bodova propisan od strane nadležnog tijela za visoko obrazovanje Republike Turske, odnosno osvojiti minimalno 1000 bodova na SAT testu (Scholastic Aptitude Test/Scholastic Assesment Test).

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS

 

DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na IUS-u, kandidati državljani Bosne i Hercegovine su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

 

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

 

2.  Original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi;

 

3. Original ili ovjerena kopija svjedočanstva od I do IV razreda srednje škole ;

 

4. Nostrifikacija diplome za kandidate koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak nostrifikacije po njihovom zahtjevu pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome;

 

5.  Izvod iz matične knjige rođenih;

 

6. Uvjerenje o državljanstvu;

 

7. Dvije fotografije veličine 6x4;

 

8. Ljekarsko uvjerenje;

 

9. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.

 

STRANI DRŽAVLJANI

 

Za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na IUS-u, kandidati strani državljani su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

 

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

 

2.  Original diplome i svjedočanstava o završenoj srednjoj školi;

 

3. Nostrifikacija diplome za kandidate koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak nostrifikacije po njihovom zahtjevu pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome;

 

4. Kopija pasoša (koji je validan još najmanje dvije godine);

 

5. Dvije fotografije veličine 6x4;

 

6. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci i za strane studente koji rade dozvolu boravka preko IUS-a);

 

7. Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a).

 

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, IUS može produžiti rok za dostavu prijava za upis na konkurs i objaviti dopunjenu listu najkasnije do 15.01.2019. godine. Pravo prijave u drugom roku imaju svi kandidati koji su konkurisali u prvom upisnom roku, kao i kandidati koji nisu konkurisali ranije.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično (svakim radnim danom od 9 do 16 sati) Studentskoj službi IUS-a ili preporučenom poštom na adresu:

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

 

Hrasnička cesta 15

 

71 210 Ilidža

 

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 175 ili e-mail adresi: info@ius.edu.ba.

 

Konkurs ostaje otvoren do 21.09.2018. godine.

 

Preliminarnu rang-listu svih prijavljenih i primljenih kandidata na fakultete u prvom upisnom roku, IUS će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici nakon što je verificira nadležno tijelo najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

 

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

 

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije pet dana nakon objavljivanja preliminarne rang-liste.

 

Ukoliko se na određeni studijski program ne prijavi dovoljan broj kandidata IUS zadržava pravo da ne otvara predmetni studijski program u 2018/2019. studijskoj godini.

 
           
           
   

R E K T O R

 
           
   

______________________

 
   

Prof. dr Ahmet Yildirim

 
           
           

 

 

 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

15 Septembar

01 Septembar

31 Avgust

14 Juli

30 Juli

13 Septembar

30 Avgust

27 Avgust