Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

K O N K U R S za upis na III ciklus studija 2018/19

K O N K U R S za upis na III ciklus studija 2018/19

Datum:

Ponedeljak, Juni 11, 2018 - 10:23

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje:

K O N K U R S

za upis studenata na prvu godinu III ciklusa studija na organizacionim jedinicama

Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

u studijskoj 2018/2019. godini

I

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“IUS”) vrši prijem i upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini, i to ukupno 40 studenata, od kojih 23 državljana Bosne i Hercegovine, a 17 kandidata/studenata koji su strani državljani. U slučaju da na neki od studijskih programa IUS ne upiše predviđen broj studentata iz Bosne i Hercegovine, IUS zadržava pravo da na taj studijski program upiše dodatni broj stranih studenta, do ukupno predviđenog broja studenata za taj studijski program i obratno.  Upis na IUS vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:

Redni broj

Naziv organizacione jedinice/fakulteta

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Državljani BiH

Strani državljani

Ukupno

1.

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

8

4

12

 

Odsjek prirodnih nauka

 

 

 

Studijski program Genetika i bioinžinjering

2

1

3

Odsjek tehničkih nauka

 

 

 

Studijski program Računarske nauke i inžinjering

1

1

2

Studijski program Industrijski inžinjering

1

0

1

Studijski program Elektrotehnika i elektronika

3

2

5

Studijski program Mašinstvo

1

0

1

 

 

 

 

 

2.

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

7

7

14

 

Odsjek društvenih nauka

 

 

 

Studijski program Društvene i političke nauke

2

2

4

Studijski program Psihologija

3

3

6

Odsjek kulturoloških studija

 

 

 

Studijski program Engleski jezik i književnost

2

2

4

 

 

 

 

 

3.

Fakultet menadžmenta i javne uprave

8

6

14

 

Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave

 

 

 

Studijski program Međunarodni odnosi

3

3

6

Odsjek ekonomije i menadžmenta

 

 

 

Studijski program Ekonomija

3

2

5

Studijski program Menadžment

2

1

3

II

Pored obaveze ispunjavanja općih zakonskih uslova, pravo prijave za upis na III ciklus studija (doktorski studij) imaju kandidati sa završenim master studijama prema Bolonjskom modelu studija, koji su ostvarili 300 ECTS bodova, kao i svi koji su završili postdiplomske studije prema ranijem modelu studija i stekli zvanje magistra nauka (bolonjski i predbolonjski plan i program magistarskog studija), odnosno i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

III

Nastava na svim studijskim programima izvodi se na engleskom jeziku.

Studij III ciklusa traje tri godine, odnosno 6 semestra i nosi 180 ECTS kredita.

Cijena studija na svim fakultetima je 6.000,00 Eura (slovima: šesthiljada eura), odnosno u izraženoj protuvrijednosti u konvertibilnim markama, prema srednjem kursu Centralne banke BiH.

IV

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani za koje je nakon postupka priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije utvrđeno da posjeduju adekvatnu visokoškolsku kvalifikaciju za nastavak školovanja ili im se utvrdi obaveza  paralelnog polaganja neophodne razlike predmeta iz drugog ciklusa studija na IUS-u.

Odluku o pravu na upis u prvu godinu III ciklusa studija donosi posebna komisija matičnog fakulteta koja procjenjuje stečeno zvanje kandidata kao i sadržaj prethodnog studija i izučavanih naučnih oblasti. Imenovana komisija utvrđuje nivo srodnosti prethodnog studija odnosno odlučuje o eventualnoj obavezi polaganja dodatne grupe (razlike) predmeta za sticanje neophodnog predznanja za pohađanje nastave na željenom studiju, o čemu obavještava kandidata. Izuzetno, IUS može nakon pregleda dostavljene dokumentacije zahtijevati od pojedinih prijavljenih kandidata obavljanje i dodatnog usmenog intervjua, te na osnovu istog donijeti odluku o pravu na upis.

V

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS

DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE

Za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija na IUS-u, kandidati državljani Bosne i Hercegovine su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original ili ovjerenu kopija diplome o završenom II ciklusu studija kao i uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama  tokom studija;

3. Kopiju diplome o završenom prvom ciklusu obrazovanja;

4. Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije;

5. Motivaciono pismo;

6. Pismo preporuke;

7.  Izvod iz matične knjige rođenih ;

8. Uvjerenje o državljanstvu;

9. CV;

10. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.

11. Dvije fotografije veličine 6x4;

12. Ljekarsko uvjerenje.

STRANI DRŽAVLJANI

Za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija na IUS-u, kandidati strani državljani obavezni su dostaviti sljedeće dokumente:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original diplome o završenom II ciklusu studija kao i uvjerenja o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama  tokom studija;

3. Kopiju diplome o završenom prvom ciklusu obrazovanja;

4. Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije;

5. Motivaciono pismo;

6. Pismo preporuke;

7. Kopija pasoša (koji je validan još najmanje dvije godine);

8. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci i za strane studente koji rade dozvolu boravka preko IUS-a);

9. Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a);

10. Dvije fotografije veličine 6x4;

11. CIPS certificate;

12. CV.

Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dostaviti jedan od sljedećih dokaza o poznavanju engleskog jezika:

a.  dokaz o odgovarajućem broju bodova ostvarenom na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

-IBT Internet based TOEFL (minimalno 80 bodova), u Turskoj položen samo pri centrima za testiranje u okviru univerziteta*;

-IELTS - (Academic) minimalno 6.5, položen samo u British Council centru*;

*TOEFL/IELTS rezultati stećeni u  bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat će istu dostaviti LIČNO Direktoru ELS-a za potrebe uvida i intervjua.  Kopija o položenom testu neće biti uvažena kao dokaz o poznavanju jezika. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj;

b. posjeduje diplomu dodiplomskog ili postdiplomskog studija stečenu u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;

c. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik, s tim da od datuma sticanja ECTS bodova i datuma prijave za upis na IUS nije prošlo više od dvije godine (kao dokaz može da se podnese uvjerenje o položenim ispitima ili drugi odgovarajući dokument);

d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:

- AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;

- IB diploma: International Baccalaureate;

e.  dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata;

Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslođođeni su polaganja ELS "Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam". 

Kandidati koji ne prilože jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika položu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine.

U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je dužan prethodno pohađati Školu engleskog jezika na IUS-u u skladu sa općim aktom IUS-a.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično (svakim radnim danom od 9 do 16 sati) Studentskoj službi lUS-a ili preporučenom poštom na adresu:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15

71 210 Ilidža

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 151 ili e-mail adresi: info@ius.edu.ba.

VI

Konkurs ostaje otvoren do datuma određenog odlukom Univerziteta, a najkasnije do 31.01.2019. godine.

Rang-listu primljenih i prijavljenih kandidata na fakultete, IUS će objaviti nakon što je verificira nadležno tijelo na oglasnoj ploči i web stranici najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije pet dana nakon objavljivanja preliminarne rang-liste.

Ukoliko se na određeni studijski program ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne otvara predmetni studijski program u 2018/2019. studijskoj godini.

         
   

R E K T O R

         
   

______________________

   

Prof. dr Ahmet Yildirim

 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe