Skip to main content

KONKURS za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)

01.04.2024

Na osnovu člana 72. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22) – u daljnjem tekstu: Zakon i člana 67. stav 1. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vijeća Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka, broj: IUS-FASS-05-886/24 od 15.03.2024. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: 

K O N K U R S

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) 

Pozicija:

- Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka .................................................... 1 izvršilac

 

Opis poslova dekana:

a) rukovodi Fakultetom u skladu sa zakonom i Statutom;

b) zastupa i u pravnom prometu predstavlja organizacionu jedinicu u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima;

c) predlaže planove rada i razvoja Fakulteta;

d) podnosi izvještaj o radu Fakulteta za prethodnu studijsku godinu rektoru najkasnije do 30. septembra tekuće godine;

e) donosi pojedinačne akte u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima;

f) saziva i predsjedava sjednicama vijeća Fakulteta;

g) odlučuje o pravima i obavezama studenata u prvom stepenu i donosi odluke o istim;

h) predlaže rektoru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta na Fakultetu;

i) suspendira rukovodioca podorganizacione jedinice ili nekog drugog tijela Fakulteta ukoliko isti ne izvršava zakonito i savjesno svoje obaveze definirane zakonom, Statutom ili drugim općim aktom Univerziteta i o tome u roku od sedam dana od dana donošenja odluke obavijesti vijeće Fakulteta i rektora;

j) pokreće postupak odgovornosti programskog koordinatora ili člana akademskog osoblja za počinjene povrede zakona, Statuta ili drugog općeg akta Univerziteta;

k) odgovaran je za provođenje odluka, zaključaka i drugih akata nadležnih organa;

l) na prijedlog vijeća imenuje komisije u postupku stjecanja akademske titule i stručnog zvanja bakaleureata i magistra;

m) dostavlja rektoru zapisnike sa sjednica vijeća Fakulteta;

n) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općim aktom Univerziteta.

 

Pravo prijave na Konkurs imaju članovi akademskog osoblja u nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu i da ispunjavaju druge uslove propisane Statutom i Zakonom.

Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

 

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeće dokumente:

  1. Biografiju/CV;
  2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju identifikacione stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
  3. Odluku o posljednjem izboru u zvanje;
  4. Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

 

Uz navedenu dokumentaciju kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su dostaviti i plan i viziju razvoja Fakulteta, te pozitivno mišljenje Upravnog odbora na dostavljeni plan i viziju razvoja Fakulteta ili dokaz o blagovremenoj predaji zahtjeva za ocjenu predloženog plana i vizije razvoja Upravnom odboru.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili kopiji originala.

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža-Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

Konkurs ostaje otvoren (10) deset dana od dana objavljivanja.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini