Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

KONKURS za izbor u naučnonastavna zvanja

KONKURS za izbor u naučnonastavna zvanja

Datum:

Subota, Juni 5, 2021 - 08:31
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 177. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1980/18, te prijedloga Vijeća Edukacijskog fakulteta broj: IUS FEDU-16-947/21 od 27.05.2021. godine i Saglasnosti Senata broj: IUS-SENAT-11-989/21 od 28.05.2021. godine, Edukacijski fakultet raspisuje

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna zvanja

1. Nastavnik u zvanju docent za naučnu oblast Turski jezik - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:33/17, 35/20 i 40/20) i općim aktima IUS-a, te općih uslova propisanih Zakonom o radu, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.

Kandidati uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće

1. Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;

2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs;

4. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);

5. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani;

6. Dokaz o ostvarenim nastavničkim sposobnostima;

7. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docenta u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

__________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati koji su učestvovali u projektima usko vezanim za turski jezik, te dobitnici priznanja, kao i kandidati koji su ostvarili doprinos nastavi turskog jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjernoj fotokopiji originala. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE DOCENTA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe