Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

KONKURS za izbor u naučnonastavno zvanje asistent - mašinstvo

KONKURS za izbor u naučnonastavno zvanje asistent - mašinstvo

Datum:

Petak, Decembar 18, 2020 - 08:43
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu za naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast „Mašinstvo“, kako slijedi:

Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast Mašinstvo – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
*Prednost će se dati kandidatima koji su prethodno bili angažovani na IUS-u i kandidatima koji poznaju rad na specifičnim CAD softverima (3D modeliranje), SOLIDWORKS i AutoCad.

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje asistent, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.
Uslove koje kandidat za izbor treba da ispunjava su odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.
Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje asistent, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uslovom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca.  

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

1.    Biografiju/Curriculum Vitae sa bibliografijom;
2.    Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
3.    Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs (dostavlja se diploma ili uvjerenje prvog i drugog ciklusa studija);
4.    Dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija, odnosno uvjerenje o položenim predmetima i ostvarenom prosječnom ocjenom na prvom i drugom ciklusu studija;
5.    Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
6.    Ostale dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u naučnonastavno zvanje asistent u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.
__________________
1)    Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole. 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE ASISTENT, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.
 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe