Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Konkurs za upis na drugi ciklus studija 11.06.2019.

Konkurs za upis na drugi ciklus studija 11.06.2019.

Datum:

Ponedeljak, Juli 1, 2019 - 14:39

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1401/2019 od 31.05.2019. godine, postupajući po Prethodnoj saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-25076-1/19 od 24.06.2019. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

K O N K U R S

za upis studenata na prvu godinu II ciklusa studija na organizacionim jedinicama

Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

u studijskoj 2019/2020. godini

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“dalje: IUS”) vrši prijem i upis u prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini. Upis na IUS vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:

Redni broj

Naziv organizacione jedinice/fakulteta

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Državljani BiH

Strani državljani

Ukupno

1.

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

87

87

174

 

Odsjek prirodnih nauka

 

 

 

Genetika i bioinžinjering

20

20

40

Odsjek tehničkih nauka

 

 

 

Računarske nauke i inžinjering

12

12

24

Industrijski inžinjering

6

6

12

Elektrotehnika i elektronika

12

12

24

Mašinstvo

12

12

24

Arhitektura

15

15

30

Softverski inžinjering

10

10

20

 

 

 

 

 

2.

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

52

52

104

 

Odsjek umjetnosti

 

 

 

Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija

10

10

20

Odsjek društvenih nauka

 

 

 

Društvene i političke nauke

10

10

20

Klinička psihologija

20

20

40

Odsjek kulturoloških studija

 

 

 

Engleski jezik i književnost

12

12

24

 

 

 

 

 

3.

Fakultet menadžmenta i javne uprave

65

65

130

 

Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave

 

 

 

Međunarodni odnosi

20

20

40

Odsjek ekonomije i menadžmenta

 

 

 

Ekonomija

15

15

30

Menadžment

15

15

30

Međunarodno poslovanje i finansije

15

15

30

 

 

 

 

 

4.

Pravni fakultet

20

20

40

 

Komparativno javno pravo

10

10

20

Komparativno privatno pravo

10

10

20

Nastava na svim studijskim programima izvodi se na engleskom jeziku. Studij II ciklusa traje jednu godinu, odnosno 2 semestra i nosi 60 ECTS kredita. 

Godišnja školarina iznosi 3.000,00 eura za sve studijske programe izuzev za sljedeće programe: 

- za studijski program Genetika i bioinžinjering, školarina iznosi 3.500,00 eura,

- za studijski program Menadžment, školarina iznosi 3.500,00 eura, 

- za studijski program Klinička psihologija, školarina iznosi 4.000,00 eura.

Školarina se plaća u KM preračunata po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan uplate.

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani za koje je nakon postupka priznavanja inostrane visokoškolske kvalifikacije utvrđeno da posjeduju odgovarajuću visokoškolsku kvalifikaciju za nastavak školovanja ili im se utvrdi obaveza paralelnog polaganja neophodne razlike predmeta kao uslova za nastavak studija.

Odluku o pravu na upis u prvu godinu II ciklusa studija donosi posebna komisija matičnog fakulteta koja diskreciono procjenjuje stečeno zvanje kandidata i ishode učenja prethodnog studija. Komisija utvrđuje i eventualnu obavezu polaganja razlike predmeta za sticanje potrebnog predznanja za nastavak studija, o čemu obavještava kandidata. Izuzetno, IUS može nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju zahtijevati obavljanje i usmenog intervjua, te na osnovu tog donijeti odluku o pravu na upis.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS

DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE

Za upis u prvu godinu II ciklusa studija, kandidati državljani Bosne i Hercegovine dostavljaju:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju i uvjerenje o ploženim ispitima sa ostvarenim ocjenama u toku studija;

3. Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije;

4. CV

5.  Izvod iz matične knjige rođenih;

6. Uvjerenje o državljanstvu;

7.  Motivaciono pismo;

8. Dvije fotografije veličine 6x4;

9. Ljekarsko uvjerenje;

10. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.

STRANI DRŽAVLJANI

Za upis u prvu godinu II ciklusa studija na IUS-u, kandidati strani državljani su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original diplome o završenom prethodnom obrazovanju i uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama u toku studija;

3. Rješenje o priznanju inostrane visokoškolske kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut po  zahtjevu kandidata, te da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat  propusta koji mu se može staviti na teret. U slučaju dostavljanja potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svedočanstva;

4. CV

5.  Motivaciono pismo;

6. Kopija pasoša (koji je validan još najmanje dvije godine);

7. Dvije fotografije veličine 6x4;

8. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci i za strane studente koji rade dozvolu boravka preko IUS-a);

9. Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a).

POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA

Kandidati koji apliciraju za upis mogu dostaviti jedan od sljedećih dokaza o poznavanju engleskog jezika:

a.  dokaz o odgovarajućem broju bodova ostvarenom na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

- I B T Internet based TOEFL minimalno 75 bodova (u Turskoj položen samo pri centrima za testiranje u okviru univerziteta)*;

-IELTS - (Academic) minimalno 6.5, položen samo u British Council centru*;

*TOEFL/IELTS rezultati stečeni u  bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat će istu dostaviti LIČNO Direktoru ELS-a za potrebe uvida i intervjua.  Kopija o položenom testu neće biti uvažena kao dokaz o poznavanju jezika. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj;

b. posjeduje diplomu dodiplomskog ili postdiplomskog studija stečenu u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;

c. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik, s tim da od datuma sticanja ECTS bodova i datuma prijave za upis na IUS nije prošlo više od dvije godine (kao dokaz može da se podnese uvjerenje o položenim ispitima ili drugi odgovarajući dokument);

d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:

- AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;

- IB diploma:International Baccalaureate;

e.  dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata.

Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslobođeni su polaganja ELS "Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam". 

Kandidati koji ne prilože jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika polažu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine.

 U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je dužan prethodno pohađati Školu engleskog jezika na IUS-u u skladu sa općim aktom IUS-a. Cijena školarine za vrijeme pohađanja engleskog jezika utvrđena je cjenovnikom Osnivača.

PRIJAVE I ROKOVI

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično (svakim radnim danom od 9 do 17 sati) Studentskoj službi lUS-a ili preporučenom poštom na adresu:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15

71 210 Ilidža

Konkurs ostaje otvoren do 11.09.2019. godine.
Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, IUS može produžiti rok za dostavu prijava za upis na Konkurs najkasnije do 20.01.2020. godine, te objaviti (dopunjenu) konačnu listu upisanih studenata, u kojem slučaju se početak studijske godine utvrđuje Kalendarom organizacije i realizacije nastavnih programa. Pravo prijave u drugom roku imaju svi kandidati koji su konkurisali u prvom upisnom roku, kao i kandidati koji nisu konkurisali ranije.

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata na fakultete, IUS će objaviti nakon što je verificira nadležno tijelo na oglasnoj ploči i web stranici najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije pet dana nakon objavljivanja preliminarne rang-liste.

U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Ukoliko se na određeni studijski program ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne pokreće predmetni studijski program u 2019/2020. studijskoj godini.
U slučaju da na neki od studijskih programa IUS ne upiše planirani broj studenata državljana BiH, IUS zadržava pravo da u okviru ukupne kvote za taj studijski program upiše dodatni broj stranih studenta, i obnutno. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 151 ili e-mail adresi: info@ius.edu.ba.

   

R E K T O R

         
   

______________________

   

Prof. dr Ahmet YILDIRIM

 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe