Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Konkurs za upis na treći ciklus studija 11.06.2019.

Konkurs za upis na treći ciklus studija 11.06.2019.

Datum:

Ponedeljak, Juli 1, 2019 - 14:46

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za treći ciklus studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1401/2019 od 31.05.2019. godine, postupajući po Prethodnoj saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-25076-1/19 od 24.06.2019. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, o b j a v l j u j e

K O N K U R S

za upis studenata na prvu godinu III ciklusa studija na organizacionim jedinicama

Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

u studijskoj 2019/2020. godini

I

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“IUS”) vrši prijem i upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini. Upis na IUS vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:

Redni broj

Naziv organizacione jedinice/fakulteta

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Državljani BiH

Strani državljani

Ukupno

1.

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

8

4

12

 

Odsjek prirodnih nauka

 

 

 

Genetika i bioinžinjering

2

1

3

Odsjek tehničkih nauka

 

 

 

Računarske nauke i inžinjering

1

1

2

Industrijski inžinjering

1

0

1

Elektrotehnika i elektronika

3

2

5

Mašinstvo

1

0

1

 

 

 

 

 

2.

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

10

10

20

 

Odsjek društvenih nauka

 

 

 

Društvene i političke nauke

2

2

4

Psihologija

3

3

6

Odsjek kulturoloških studija

 

 

 

Kulturološke studije

3

3

6

Engleski jezik i književnost

2

2

4

 

 

 

 

 

3.

Fakultet menadžmenta i javne uprave

8

6

14

 

Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave

 

 

 

Međunarodni odnosi

3

3

6

Odsjek ekonomije i menadžmenta

 

 

 

Ekonomija

3

2

5

Menadžment

2

1

3

II

Pored obaveze ispunjavanja općih zakonskih uslova, pravo prijave za upis na III ciklus studija (doktorski studij) imaju kandidati sa završenim master studijama prema Bolonjskom modelu studija, koji su ostvarili 300 ECTS bodova, kao i svi koji su završili postdiplomske studije prema ranijem modelu studija i stekli zvanje magistra nauka (bolonjski i predbolonjski plan i program magistarskog studija), odnosno i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

III

Nastava na svim studijskim programima izvodi se na engleskom jeziku.

Studij III ciklusa traje tri studijske godine, odnosno 6 semestra i nosi 180 ECTS kredita.

Cijena studija na svim fakultetima je 6.000,00 Eura (slovima: šesthiljadaeura), odnosno u izraženoj protuvrijednosti u konvertibilnim markama, prema srednjem kursu Centralne banke BiH.

IV

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani za koje je nakon postupka priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije utvrđeno da posjeduju odgovarajuću visokoškolsku kvalifikaciju za nastavak školovanja ili im se utvrdi obaveza  paralelnog polaganja neophodne razlike predmeta iz drugog ciklusa studija na IUS-u.

Odluku o pravu na upis u prvu godinu III ciklusa studija donosi posebna komisija matičnog fakulteta koja diskreciono procjenjuje stečeno zvanje kandidata i ishode učenja prethodnog studija. Komisija utvrđuje i eventualnu obavezu polaganja razlike predmeta za sticanje potrebnog predznanja za nastavak studija, o čemu obavještava kandidata. Izuzetno, Komisija može nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju zahtijevati obavljanje usmenog intervjua ili dostavljanje prijedloga naučnog istraživanja, te na osnovu tog donijeti odluku o pravu na upis.

V

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS

DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE

Za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija na IUS-u, kandidati državljani Bosne i Hercegovine su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original ili ovjerenu kopija diplome o završenom II ciklusu studija kao i uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama  tokom studija;

3. Kopiju diplome o završenom prvom ciklusu obrazovanja;

4. Rješenje o priznavanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije;

5. Motivaciono pismo;

6. Pismo preporuke;

7.  Izvod iz matične knjige rođenih ;

8. Uvjerenje o državljanstvu;

9. CV;

10. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.

11. Dvije fotografije veličine 6x4;

12. Ljekarsko uvjerenje.

STRANI DRŽAVLJANI

Za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija, kandidati strani državljani obavezni su dostaviti sljedeće dokumente:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original diplome o završenom II ciklusu studija kao i uvjerenja o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama  tokom studija;

3. Kopiju diplome o završenom prvom ciklusu obrazovanja;

4. Rješenje o priznanju inostrane visokoškolske kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut po  zahtjevu kandidata, te da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat  propusta koji mu se može staviti na teret. U slučaju dostavljanja potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svjedočanstva;

5. Motivaciono pismo;

6. Pismo preporuke;

7. Kopija pasoša (koji je validan još najmanje dvije godine);

8. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci i za strane studente koji rade dozvolu boravka preko IUS-a);

9. Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a);

10. Dvije fotografije veličine 6x4;

11. CIPS certificate;

12. CV.

POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA

Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dostaviti jedan od sljedećih dokaza o poznavanju engleskog jezika:

a.  dokaz o odgovarajućem broju bodova ostvarenom na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

-IBT Internet based TOEFL (minimalno 80 bodova), u Turskoj položen samo pri centrima za testiranje u okviru univerziteta*;

-IELTS - (Academic) minimalno 6.5, položen samo u British Council centru*;

*TOEFL/IELTS rezultati ostvareni u  bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat će istu dostaviti LIČNO Direktoru ELS-a za potrebe uvida i intervjua.  Kopija o položenom testu neće biti uvažena kao dokaz o poznavanju jezika. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj;

b. posjeduje diplomu dodiplomskog ili postdiplomskog studija stečenu u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;

c. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik, s tim da od datuma sticanja ECTS bodova i datuma prijave za upis na IUS nije prošlo više od dvije godine (kao dokaz može da se podnese uvjerenje o položenim ispitima ili drugi odgovarajući dokument);

d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:

- AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;

- IB diploma: International Baccalaureate;

e.  dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata;

Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslođođeni su polaganja ELS "Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam". 

Kandidati koji ne prilože jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika položu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine.

U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je obavezan prethodno pohađati Školu engleskog jezika u skladu sa općim aktom IUS-a.

VI

Konkurs ostaje otvoren do 11.09.2019. godine.
Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, IUS može produžiti rok za dostavu prijava za upis na Konkurs najkasnije do 20.01.2020. godine, te objaviti (dopunjenu) konačnu listu upisanih studenata, u kojem slučaju se početak studijske godine utvrđuje Kalendarom organizacije i realizacije nastavnih programa. Pravo prijave u drugom roku imaju svi kandidati koji su konkurisali u prvom upisnom roku, kao i kandidati koji nisu konkurisali ranije.

Rang-listu primljenih i prijavljenih kandidata na fakultete, IUS će objaviti nakon što je verificira nadležno tijelo na oglasnoj ploči i web stranici najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije pet dana nakon objavljivanja preliminarne rang-liste.

U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Ukoliko se na određeni studijski program ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne pokreće predmetni studijski program u 2019/2020. studijskoj godini.
U slučaju da na neki od studijskih programa IUS ne upiše planirani broj studenata državljana BiH, IUS zadržava pravo da u okviru ukupne kvote za taj studijski program upiše dodatni broj stranih studenta, i obnutno. 

VII

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično (svakim radnim danom od 9 do 17 sati) Studentskoj službi lUS-a ili preporučenom poštom na adresu:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15

71 210 Ilidža

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 151 ili e-mail adresi: info@ius.edu.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

   

R E K T O R

         
   

______________________

   

Prof. dr Ahmet YILDIRIM

 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe