Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa programa dvojnih diploma ITU-a I IUS-a

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa programa dvojnih diploma ITU-a I IUS-a

Datum:

Ponedeljak, Juli 1, 2019 - 14:22

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i Protokola o uspostavljanju međunarodnih programa za sticanje dvojnih diploma, prethodno pribavljenom Saglasnosti za realizaciju zajedničkih studijskih programa između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Tehničnog univerziteta u Istanbulu (Ekonomija, Arhitektura, Mašinstvo, Elektrotehnika i elektronika) broj 11-05-38-39981-1/18, Odluke Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1401/2019 od 31.05.2019. godine, te postupajući po Prethodnoj saglasnosti na konkurs za upis studenata 2019/2020. studijskoj godini od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-25076-1/19 od 24.06.2019. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), o b j a v l j u j e

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu I ciklusa zajedničkog međunarodnog studija
organizovanog od strane Tehničkog univerziteta u Istanbulu i organizacionih jedinica

Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

0

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“IUS”) i Tehnički univerzitet u Istanbulu ("ITÜ") vrše prijem i upis u prvu godinu I ciklusa  zajedničkih studijskih programa s ciljem sticanja dvojne diplome, organizovanih od strane Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Tehničkog univerziteta u Istanbulu (u daljem tekstu "Zajednički program")  u studijskoj 2019/2020. godini.
Tehnički univerzitet u Istanbulu vodeći je državni univerzitet u Republici Turskoj sa tradicijom dugom preko 240 godina za kojeg se smatra da je ustanovio inžinjersku profesiju. U svom sastavu ima 13 fakulteta na kojima se realizira preko 150 različitih programa. Studentima se nudi savremen ambijent za obrazovanje gdje se obrazuju kao budući pioniri iz relevantih oblasti. Za sve svoje programe dodiplomskog studija, ITÜ je nosilac prestižne međunarodne akreditacije ABET, Nacionalne akreditacije od Odbora ispitivača za inženjerstvo i istraživanje - NCEES, kao i Akreditacije programa engleskog jezika - CEA. Na WEBOMETRIX-ovoj skali u 2018. godini, ITÜ je zauzimao 567. mjesto na listi svjetskih univerziteta, te slovi za jednu od najprestižnijih visokoškolskih ustanova u široj regiji.
U slučaju da na neki od Zajedničkih studijskih programa IUS ne upiše planirani broj studenata državljana BiH, IUS zadržava pravo da u okviru ukupne kvote za taj studijski program upiše dodatni broj stranih studenta, i obnutno. 
Upis na zajedničke studijske programe vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:

 

Redni broj

Naziv organizacione jedinice

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Državljani BiH

Državljani Republike Turske*

Ukupno

1.

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

45

45

90

 

Odsjek tehničkih nauka

 

 

 

Arhitektura

15

15

30

Mašinstvo

15

15

30

Elektrotehnika i elektronika (smjer komunikacija)

15

15

30

2.

Fakultet menadžmenta i javne uprave

15

15

30

 

Odsjek ekonomije i menadžmenta

 

 

 

Ekonomija

15

15

30

*Kvota za strane državljane (nedržavljane Republike Turske) određuje se do 50 % od ukupne kvote upisanih studenata u datu studijsku godinu.

ZAJEDNIČKI PROGRAM

Zajednički program za sticanje dvojne diplome traje 4 studijske godine i nosi od 240 ECTS bodova. Zajednički studijski program realizira se ne engleskom jeziku.
Prva i druga godina studija realizira se na IUS-u, a treća i četvrta godina na ITÜ-u (Istanbul).
U cilju nastavka treće godine studija na ITÜ-u, student je obavezan da na kraju druge studijske godine ostvari prosječnu ocjenu (GPA) od minimalno 2,5 (u skali od 0 do 4).  U slučaju da ne ostvari navedeni prosjek, student ima mogućnosti povećati prosjek ocjena na IUS-u (radi sticanje uslova za nastavak Zajedničkog studija na ITÜ-u) ili  zahtijevati prelazak na redovni studij na IUS-u s ciljem sticanja kvalifikacije koju izdaje Internacionalni univerzitet u Sarajevu.

Kod studija Zajedničkog programa primjenjuju se pravila studiranja koja su na snazi kod ustanova gdje student  pohađa datu studijsku godinu kao i relevantne odredbe Protokola o uspostavljanju međunarodnih programa za sticanje dvojnih diploma (objavljeno na službenoj internet stranici IUS), a koje imaju prioritet u primjeni nad općima aktima.

Godišnja školarina tokom prve dvije studijske godine (na IUS) iznosi 4.000,00 eura za državljane BiH odnosno 6.000,00 eura za stane drzavljane. Godišnja cijena školarine za treću i četvrtu godinu (na ITÜ) na dan objave Konkursa iznosi 1.750,00 eura (za 2019/2020. godinu), te je ista podložna izmjenama usljed promjene kursa nacionalne valute u Republici Turskoj. 
U slučaju da student ne okonča studijski program u roku od četiri studijske godine, svaka naredna godina  plaća se u skladu sa važećim cjenovnikom koji utvrđuje visokoškolska ustanova koju pohađa student u toj studijskoj godini. Školarina za prve dvije studijske godine plaća se IUS-u u konvertibilnim markama preračunato prema srednjem kursu Centralne banke BiH na dan uplate. Školarina tokom studiranja na Tehničkom univerzitetu u Istanbulu plaća se direktno ITÜ.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini odnosno kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Za vrijeme pohađanja studija, studenti neovisno o školarini obezbjeđuju životne troškove koji mogu uključivati troškove prijevoza, stanovanja, zdravstvenog osiguranja i usluga, nabavka udžbenika, troškove pribavljanja viza/odobrenja za boravak u stranoj zemlji, te i druge troškove.

POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA

Kandidati koji budu primljeni na Zajednički program, uz prijavu za upis mogu dostaviti jedan od sljedećih dokaza o poznavanju engleskog jezika:

a.  Potvrda o ostvarenom odgovarajućem broju bodova na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

-I B T Internet based TOEFL minimalno 79 bodova;

-IELTS - (Academic) minimalno 6.0., položen samo u British Council centru*;

*TOEFL/IELTS rezultati stečeni u  bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat će istu dostaviti lično direktoru ELS-a za potrebe uvida i intervjua.  Kopija o položenom testu neće biti uvažena kao dokaz o poznavanju jezika. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj.

b. diploma o završenoj srednjoj školi, dodiplomskom ili postdiplomskom studiju realizovanom na engleskom jeziku i stečena u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;

d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:

- AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;

- IB diploma: International Baccalaureate;

Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslobođeni su polaganja ELS "Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam". 

Kandidati koji ne prilože jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika polažu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine.

U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je obavezan prethodno pohađati Školu engleskog jezika pri IUS-u, u skladu sa pravilima studiranja. Cijena školarine za vrijeme pohađanja engleskog jezika utvrđena je cjenovnikom Osnivača.

DOKUMENTI ZA UPIS

DRŽAVLJANI BIH

Za upis u prvu godinu Zajedničkog programa, kandidati državljani BiH dostavljaju sljedeće dokumente:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2.  Original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi;

3. Original ili ovjerena kopija svjedočanstva od I do IV razreda srednje škole ;

4. Rješenje o izvršenoj ekvivalenciji svjedočanstva, za kandidate koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak ekvivalencije po njihovom zahtjevu pokrenut. U slučaju dostavljanju potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svedočanstva;

5.  Izvod iz matične knjige rođenih;

6. Uvjerenje o državljanstvu;

7. Dvije fotografije veličine 6x4;

8. Ljekarsko uvjerenje;

9. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.

STRANI STUDENTI

Za upis u prvu godinu Zajedničkog programa, kandidati strani državljani* dostavljaju sljedeće dokumente:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2.  Original diplome i svjedočanstava o završenoj srednjoj školi;

3. Rješenje o izvršenoj ekvivalenciji svjedočanstva, za kandidate koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak ekvivalencije po njihovom zahtjevu pokrenut. U slučaju dostavljanju potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svedočanstva;

4. Kopija pasoša (koji je validan još najmanje dvije godine);

5. Dvije fotografije veličine 6x4;

6. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci i za strane studente koji rade dozvolu boravka preko IUS-a);

7. Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a).

*Kandidati državljani Republike Turske u pravilu apliciraju za upis kod ITU-a, pri čemu su obavezni ispuniti uslove iz ovog Konkursa te dostaviti sve potrebne dokumente IUS-u.   Pored naprijed navedenih dokumenata, ITÜ zadržava pravo da naknadno zahtijeva i dodatne dokumente u skladu sa propisima koji regulišu uspostavljanje statusa studenta u Republici Turskoj.
Strani državljani (osim državljane Republike Turske) imaju pravo na upis alternativno putem IUS-a ili ITÜ-a, pri čemu su obavezni ispuniti sve propisane uslove IUS-a i ITÜ-a, u skladu sa relevantnim Protokolom o uspostavljanju međunarodnih programa za sticanje dvojnih diploma. Kvota za strane državljane (nedržavljane Republike Turske) određuje se u do 50 % od kvote ukupno upisanih studenata u datu studijsku godinu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično (svakim radnim danom od 9 do 17 sati) Studentskoj službi IUS-a ili preporučenom poštom na adresu:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15

71 210 Ilidža

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 175 ili e-mail adresi: info@ius.edu.ba

Konkurs ostaje otvoren do 11.09.2019. godine.

PRIJEMNI TEST I REZULTATI UPISA

Kandidati državljani Bosne i Hercegovine koji se prijavljuju na konkurs su obavezni polagati prijemni test. Uslov za upis jeste minimalno ostvaren prosjek u toku srednješkolskog obrazovanja od  3,5 ili ekvivalent. Kandidati koji ostvare najbolje zbirne rezultate (prosječna ocjena iz srednje škole i ukupan broj bodova na prijemnom testu), ostvaruju pravo na upis.

Prijemni test će biti održan 11.09.2019. godine u 10 sati na Kampusu IUS-a, Hrasnička cesta 15, Ilidža. Za pristup prijemnom testu kandidati su obavezni posjedovati identifikacionu ispravu.

Rezultati prijemnog testa biće objavljeni 13.09.2019. godine na oglasnoj ploči IUS-a (preliminarna rang lista).  Preliminarnu rang-listu svih prijavljenih i primljenih kandidata na fakultete u prvom upisnom roku, IUS će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici nakon što je verificira nadležno tijelo najkasnije dva dana nakon održavanja prijemnog testa.

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije pet dana nakon objavljivanja preliminarne rang-liste.

U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, IUS u saradnji sa ITÜ-om može produžiti rok za dostavu prijava za upis na Konkurs najkasnije do 20.01.2020. godine, te objaviti (dopunjenu) konačnu listu upisanih studenata, u kojem slučaju se početak studijske godine utvrđuje Kalendarom organizacije i realizacije nastavnih programa. Pravo prijave u drugom roku imaju svi kandidati koji su konkurisali u prvom upisnom roku, kao i kandidati koji nisu konkurisali ranije.

Ukoliko se na određeni studijski program ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne pokreće predmetni studijski program u 2019/2020. studijskoj godini.

 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

26 Avgust

07 Avgust

30 Juli

17 Juli

09 Juli

25 Juni

24 Juni

17 Juni

16 Juni

11 Juni

03 Juni

27 Maj

18 Maj