Moja budućnost! Moj izbor!

Odbrana master rada Emine Omanović

Odbrana master rada Emine Omanović

Datum:

Srijeda, Februar 7, 2018 - 10:03

FAKULTET MENAMENTA I JAVNE UPRAVE

 • V I J E Ć E  

Broj:      IUS-FBA 07-292/2018

Datum:  02.02.2018. godine

 

Na osnovu člana 135. stav (3) tačka i) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija, broj: IUS-SENAT-11-2488-2/2014, Vijeće Fakulteta menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, na sjednici održanoj dana 02.02.2018. godine, donosi sljedeću:

 

O D L U K U

 

I

Predlaže se Komisija za odbranu završnog rada za EMINU OMANOVIĆ - studenticu drugog ciklusa studijskog programa “Menadžment”, u sljedećem sastavu:

 

 1. Prof. Dr. Sencer Yeralan, predsjednik -  član,
 2. Vanr. Prof. Dr. Senad Bušatlić, mentor - član,
 3. Doc. Dr. Ognjen Riđić, član.

 

II

Odbranu završnog rada zakazuje u mentor uz prethodne konsultacije sa studentom i članovima Komsije, o čemu dostavlja blagovremenu informaciju sekretaru FBA sa ciljem objave datuma i mjesta odbrane na oglasnoj ploči FBA-a i internet stranici.

 

Potpisan izvještaj o rezulatu odbrane predsjednik Komisije dostavlja Dekanu fakulteta i Studentskoj službi.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

 

D E K A N

 

 

Prof. dr. Sencer Yeralan

 

Dostavljeno:

 1. Članovima Komisije
 2. Student
 3. Studentska služba i FBA
 4. a/a
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe