Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana master teze: Arnela Đilović

Odbrana master teze: Arnela Đilović

Datum:

Četvrtak, Juli 5, 2018 - 11:56
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 71. i 136. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), postupajući po Prijedlogu odluke Vijeća Fakulteta menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-FBA-07-1586-1/2018, Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave, donosi sljedeću:

 

O D L U K U

 

I

Student drugog ciklusa studijskog programa „Menadžment“ ARNELA ĐILOVIĆ, branit će završni rad pod nazivom: EMPLOYEE ENGAGEMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: AN ANALYSIS OF DETERMINANTS AND OUTCOMES- dana 12.07.2018. godine u 14:00 sati u prostoriji za sastanke na Fakultetu menadžmenta i javne uprave.

 

II

Komisija za odbranu završnog rada imenuje se u sljedećem sastavu:

  1. Doc. Dr. Emil Knezović, mentor - član,
  2. Vanr. Prof. Dr. Senad Bušatlić, član,
  3. Doc. Dr. Azra Branković, član, i
  4. Doc. Dr. Ognjen Riđić, zamjenski član.

 

III

Odbrana magistarskog rada je javna.

 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

27 Juli

26 Juli

23 Juli

20 Juli

15 Juli

14 Juli

13 Juli

12 Juli

08 Juli

07 Juli

02 Juli