Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana master teze: EL MUSTAPHA AIT SIDI MHAMED

Odbrana master teze: EL MUSTAPHA AIT SIDI MHAMED

Datum:

Utorak, Juni 12, 2018 - 14:01

Na osnovu člana 71. i 136. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), postupajući po Prijedlogu odluke Vijeća Fakulteta menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-FBA-07-1312/2018, Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave, donosi sljedeću:

 

O D L U K U

 

I

Student drugog ciklusa studijskog programa Menadžment EL MUSTAPHA AIT SIDI MHAMED, branit će završni magistarski rad pod nazivom: “TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THE CASE OF MULTINATIONAL CORPORATIONS IN MOROCCO” - dana 29.06.2018. godine u 10:00 sati u prostoriji za sastanke na Fakultetu menadžmenta i javne uprave.

 

II

Komisija za odbranu završnog rada imenuje se u sljedećem sastavu:

 

  1.  Vanr. Prof. Dr. Senad Bušatlić, predsjednik, član,
  2. Doc. Dr. Ramo Palalić, mentor - član,
  3. Vanr. Prof. Dr. Mojmir Sabolovič, član.

 

III

Odbrana magistarskog rada je javna.

 

 

 

D E K A N

 

 

 

 

Prof. Dr. Sencer Yeralan

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

30 Juli

27 Januar

21 Januar

19 Januar

15 Januar

14 Januar

31 Decembar

18 Decembar

14 Decembar

10 Decembar

04 Decembar

01 Decembar