Moja budućnost! Moj izbor!

Odbrana master teze: Emma Fejzić

Odbrana master teze: Emma Fejzić

Datum:

Utorak, Juni 12, 2018 - 12:01

Na osnovu člana 71. i 136. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), postupajući po Prijedlogu odluke Vijeća Fakulteta menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-FBA-07-1309/2018, Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave, donosi sljedeću:

 

O D L U K U

 

I

Student drugog ciklusa studijskog programa Menadžment EMMA FEJZIĆ, branit će završni magistarski rad pod nazivom: THE INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEES IN THE BOSNIA AND HERZEGOVINA- dana 13.06.2018. godine u 10:00 sati u prostoriji za sastanke na Fakultetu menadžmenta i javne uprave.

 

II

Komisija za odbranu završnog rada imenuje se u sljedećem sastavu:

 

  1.  Vanr. Prof. Dr. Senad Bušatlić, predsjednik, mentor -  član,
  2. Vanr. Prof. Dr. Mojmir Sabolovič, član
  3. Doc. Dr. Azra Branković, član.

 

III

Odbrana magistarskog rada je javna.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe