Skip to main content

Postdiplomski studij

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Postdiplomski studij

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Postdiplomski studij

 

Drugi ciklus studija vodi do akademske titule magistra ili ekvivalenta, a stiče se nakon završetka dodiplomskog studija. Integrisani studij vodi do akademske titule magistra ili ekvivalenta, a stiče se nakon prikupljenih 300 ECTS bodova. 

 

Studij se na Univerzitetu provodi u skladu sa kurikulumom i nastavnim planom i programom koji usvaja Senata, a na prijedlog Vijeća Fakulteta.

 

 

 

 

Mogućnost studiranja na daljinu
Pregled postdiplomskog programa

Pregled postdiplomskog programa

Master studij traje jednu godinu (60 ECTS bodova), tako da I i II ciklus studija zajedno iznose 300 ECTS bodova.

Studenti su obaviješteni o kurikulumu i nastavnom planu i programu na početku akademske godine, preko oglasne ploče Fakulteta, ili web stranice Univerziteta ili Fakulteta, ili na drugi odgovarajući način.

 

Izmjene kurikuluma i nastavnog plana i programa se donose u skladu sa istim procedurama koje se odnose na njihovo usvajanje i ne mogu se retroaktivno primijeniti na studente, u smislu nametanja dodatnih obaveza za trenutnu akademsku godinu ili akademsku godinu koju je student uspješno završio.

Student drugog ciklusa studija bira mentora za izradu magistarske teze iz grupe nastavnika sa Univerziteta (docenti, vanredni profesori, redovni profesori i profesori emeritus), i to nosioca kvalifikacije doktora nauka za naučnu oblast odnosno minimalno kvalifikacije magistra za umjetničku oblast. 

 

 

U izuzetnim slučajevima, mentor ili komentor može biti nosilac kvalifikacije doktora nauka koji nije zaposlen na Univerzitetu, pod uslovom da student podnese pismo saglasnosti od strane predloženog mentora i dokaz o podobnosti istog za mentorstvo.

 

Upis na Univerzitet se vrši u skladu sa akademskim kalendarom koji usvaja Senat najmanje 60 dana prije početka predavanja, dok svaki fakultet može zahtijevati u svojim pravilnicima detalje upisa na svaki fakultet i objaviti ih na web stranici fakulteta. 

Kandidati koji su strani državljani mogu predati preliminarnu prijavu za upis, prije nego Univerzitet objavi zvanični konkurs, tako da mogu pribaviti neophodne boravišne dozvole i zadovoljiti zahtjeve za poznavanje jezika prije početka predavanja na Univerzitetu.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Na početku uvođenja mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom, IUS je bio jedan od prvih univerziteta koji je u potpunosti prešao na online nastavu

Welcome to

 

Naši brojevi
Naši brojevi

Važne činjenice

45
različitih nacionalnosti na jednom mjestu
170
partnerskih univerziteta
2000
diplomanata, magistranata i doktoranata
O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte naš
ured za upis studenata

Nazovite nas

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini