Skip to main content

Vijeća

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

IUS vijeća

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Etički komitet

  Van. prof. dr. Emil Knezović, prorektor za studentska pitanja (društvene nauke), predsjedavajući;

  Van. prof. dr. Kanita Karađuzović-Hadžiabdić, prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje (tehničke nauke), član;

  Van. prof. dr. Almasa Mulalić (humanističke nauke), član;

  Viši asistent Hana Šarkinović-Köse, dipl. pravnik (društveno-pravne nauke), član;

  Doc. dr. Altijana Hromić-Jahjefendić (prirodne nauke), član;

  Van. prof. dr. Emir Hambo (umjetnost), član, i

  Student, gosp. Anes Kadić, član.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Izdavačka komisija

  Van. prof. dr. Kanita Karađuzović-Hadžiabdić, predsjedavajuća;

  Van. prof. dr. Benjamin Duraković, predstavnik FENS-a, član;

  Van. prof. dr. Ervin Kovačević, predstavnik FASS-a, član;

  Van. prof. dr. Fatma Aliye Mataraci, predstavnik FLW-a, član;

  Doc. dr. Ali Abd Misreb, predstavnik FEDU-a, član;

  Doc. dr. Šejma Aydın, predstavnik FBA-e, član, i

  Gđa Dželila Muminović, rukovodilac Biblioteke IUS-a, sekretar Odbora.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Vijeće postdiplomskog studija

  Doc. dr. Ali Abd Almisreb (direktor Vijeća za postdiplomski studij);

  Van. prof. dr. Ognjen Riđić (predstavnik FBA-e);

  Van. prof. dr. Emine Yaman (predstavnik FEDU-a);

  Van. prof. dr. Leila Miller (predstavnik FENS-a);

  Doc. dr. Vesna Suljić (predstavnik FASS-a), i

  Van. prof. dr. Fatma Aliye Mataraci (predstavnik FLW-a).

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Komisija za praćenje studijskih programa

  Prof. dr. Ahmet Yıldırım, predsjedavajući;

  Van. prof. dr. Emil Knezović, član;

  Van. prof. dr. Edin Jahić, član;

  Prof. dr. Emel Topcu, član;

  Van. prof. dr. Ena Kazić-Çakar, član;

  Van. prof. dr. Ervin Kovačević, član;

  Van. prof. dr. Emine Yaman, član, i

  Doc. dr. Ali Almisreb, član.