Skip to main content

I ciklus i integrisani studij - Konkurs za upis na sva tri ciklusa 2022-2023

27.05.2022

 

 

Na osnovu čl. 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata broj: IUS-SENAT-11-885/2022 od 31.03.2022. godine, a postupajući po Prethodnoj saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27/03-34-17084-1/22 od 05.05.2022. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu I ciklusa i integrisanog studija

na organizacionim jedinicama Internacionalnog univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“dalje: IUS”) vrši prijem i upis u prvu godinu prvog ciklusa i integrisanog studija u studijskoj 2022/2023. godini. Upis na IUS vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:

 

 

Redni broj

 

Naziv organizacione jedinice

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Državljani BiH

Strani državljani

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

1.

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (4 godine 240 ECTS)

250

260

510

Odsjek prirodnih nauka

Genetika i bioinžinjering

20

20

40

Odsjek tehničkih nauka

 

 

 

Računarske nauke i inžinjering

50

50

100

Elektrotehnika i elektronika

30

30

60

Mašinstvo

20

30

50

Arhitektura

50

50

100

Softverski inžinjering

80

80

160

 

 

 

 

 

 

2.

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (4 godine 240 ECTS)

125

125

250

Odsjek umjetnosti

Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija

45

25

70

Odsjek društvenih nauka

 

Psihologija

40

70

110

Političke nauke

15

15

30

Odsjek kulturoloških studija

Engleski jezik i književnost

25

15

40

 

 

 

 

 

 

3.

Fakultet menadžmenta i javne uprave

100

100

200

Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave

Međunarodni odnosi

30

30

60

Odsjek ekonomije i menadžmenta

Ekonomija

20

20

40

Menadžment

30

30

60

Međunarodno poslovanje i finansije

20

20

40

 

 

 

 

4.

Pravni fakultet (4 godine 240 ECTS)

30

130

160

Opći smjer

30

130

160

 

 

 

5.

 

Edukacijski fakultet - Intergrisani studij (5 godina 300 ECTS)

 

30

 

30

 

60

Engleski jezik i književnost - nastavnički smjer

20

20

40

Turski jezik i književnost - nastavnički smjer

10

10

20

 

STUDIJ UČENJA NA DALJINU - DL STUDIJ

 

U zavisnosti od broja zainteresiranih kandidata, IUS može omogućiti upis u sve programe u status i u fondu sati prilagođenom studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studij (studij na daljinu - "DL" - Distance Learning). Upisne kvote za DL studij jednake su kvotama za redovni studij, pri čemu maksimalan broj upisanih studenata (u oba statusa) ne prelazi dvostruki broj u odnosu na kvote prikazane ovim konkursom. Upis/prijelaz u/sa status DL studija vrši se u istom postupku i pod istim uslovima kao kod redovnog studija.

ŠKOLARINA

 

 

Odlukom o visini školarine i drugih usluga i troškova na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu utvrđena je visina školarine i drugih usluga na IUS (https://www.ius.edu.ba/bs/cijene-i-stipendije).

Student može obezbijediti stipendiju u skladu sa uslovima Osnivača, a što je definirano važećim Pravilnikom o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija. Školarina se plaća u KM preračunata prema srednjem kursu Centralne banke BiH na dan uplate.

 

Rangiranje se vrši samo ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju formalne uslove za upis veći od predviđenog broja studenata za upis, na način da će prednost imati kandidati koji su prethodno ostvarili pravo na veću stipendiju u skladu sa uslovima osnivača. U slučaju da kandidati ostvaruju istu stipendiju, isti se rangiraju po osnovu ostvarenog uspjeha u prethodnom stepenu obrazovanja.

 

U slučaju iz prethodnog stava, na formiranje konačne rang liste kandidata i prijem studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija utjecat će uspjeh ostvaren tokom srednjoškolskog obrazovanja, iz predmeta i oblasti značajnih za odgovarajući studij. Rangiranje kandidata i razmatranje relevantnih predmeta i oblasti će se izvršiti na način kako slijedi:

 

  • Za upis na Fakultet umjetnosti i društvenih nauka, uzet će se u obzir uspjeh ostvaren iz predmeta iz oblasti umjetnosti i društvenih nauka;
  • Za upis na Fakultet menadžmenta i javne uprave, uzet će se u obzir uspjeh ostvaren iz predmeta iz oblasti ekonomskih nauka;
  • Za upis na Fakultet prirodnih i tehničkih nauka, uzet će se u obzir uspjeh ostvaren iz predmeta iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka;
  • Za upis na Pravni fakultet, uzet će se u obzir opći uspjeh ostvaren u srednjoj školi;
  • Za upis na Edukacijski fakultet, uzet će se u obzir opći uspjeh ostvaren u srednjoj školi.

 

 

ENGLESKI JEZIK

 

Sva nastava na IUS se realizira na engleskom jeziku.

Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dokazati poznavanje engleskog jezika na jedan od sljedećih načina:

a. Potvrda o ostvarenom odgovarajućem broju bodova na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

  • IBT Internet based TOEFL minimalno 70 bodova (u Turskoj položen samo pri centrima za testiranje u okviru univerziteta)*;
  • IELTS - (Academic) minimalno 6.0, položen samo u British Council centru*;

        *TOEFL/IELTS rezultati stečeni u bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

 

Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat je istu obavezan lično dostaviti direktoru ELS (zbog uvida i intervjua). Kopija o položenom testu se ne prihvata. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj;

b. diploma o završenoj srednjoj školi, dodiplomskom ili postdiplomskom studiju realizovanom na engleskom jeziku i stečena u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;

c. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik, s tim da od datuma sticanja ECTS bodova i datuma prijave za upis na IUS nije prošlo više od dvije godine (kao dokaz može da se podnese uvjerenje o položenim ispitima ili drugi odgovarajući dokument);

d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:

  • AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;
  • IB diploma: International Baccalaureate;

e. dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata.

Kandidati koji posjeduju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslobođeni su polaganja ELS "Placement exam " i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam ".

Kandidati koji ne prilože niti jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika (a.-e.) obavezno polažu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine.

U slučaju neispunjenja kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog poznavanja engleskog jezika, kandidat je obavezan prethodno registrirati Školu engleskog jezika na IUS-u, a koja se organizira u skladu sa općim aktom.

Cijena školarine za vrijeme pohađanja engleskog jezika utvrđena je cjenovnikom Osnivača.

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS

 

DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Za prijem i upis u prvu godinu I ciklusa studija, kandidati državljani Bosne i Hercegovine dostavljaju:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original i ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi;

3. Original i ovjerena kopija svjedočanstva od I do IV razreda srednje škole;

4. Nostrifikacija diplome za kandidate koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak nostrifikacije po njihovom zahtjevu pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome;

5. Izvod iz matične knjige rođenih;

6. Uvjerenje o državljanstvu;

7. Dvije fotografije veličine 6x4;

8. Ljekarsko uvjerenje;

9. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.

 

STRANI DRŽAVLJANI

 

Za prijem i upis u I godinu prvog ciklusa studija, kandidati strani državljani dostavljaju:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original diplome i svjedočanstava o završenoj srednjoj školi;

3. Rješenje o izvršenoj ekvivalenciji svjedočanstva, za kandidate koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak ekvivalencije pokrenut po zahtjevu kandidata, te da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat propusta koji mu se može staviti na teret. U slučaju dostavljanja potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svedočanstva;

4. Kopija pasoša (sa važenjem najmanje dvije godine);

5. Dvije fotografije veličine 6x4;

6. Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a).

 

PRIJAVE I ROKOVI

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično (svakim radnim danom od 9 do 16 sati) Studentskoj službi ili preporučenom poštom na adresu:

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15

 

Konkurs ostaje otvoren do 10.09.2022. godine.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, IUS može produžiti rok za dostavu prijava za upis na Konkurs najkasnije do 28.01.2023. godine, te objaviti (dopunjenu) konačnu listu upisanih studenata, u kojem slučaju se početak nastavne godine utvrđuje kalendarom organizacije i realizacije nastavnih programa. Pravo prijave u drugom roku imaju svi kandidati koji su konkurisali u prvom upisnom roku, kao i kandidati koji nisu konkurisali ranije.

Preliminarnu listu svih prijavljenih i primljenih kandidata na fakultete u prvom upisnom roku, IUS će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verificira nadležno tijelo najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Na objavljenu preliminarnu listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije sedam dana nakon objavljivanja preliminarne liste.

U roku od sedam dana od dana objave konačne liste, kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. Za svrhu konačnog upisa, primljeni kandidat do okončanja žalbenih rokova potpisuje i ugovor o studiranju i dostavlja popunjen statistički obrazac (ŠV obrazac).

IUS može diskreciono dozvoliti i naknadnu dostavu traženih dokumenata ili originala, ukoliko je isto opravdano ili uvjetovano posebnim okolnostima, a koje se cijene u svakom konkretnom slučaju (međunarodni progami koji izdaju certifikate sa kasnijim datumom, zajednički programi koje organizuje IUS sa partnerskim univerzitetima, ratne okolnosti i sl.)

Pravo na upis određenim kategorijama stranih studenata može se uskratiti u slučajevima diskrecione odluke o neopravdanosti davanja garancija za boravak po osnovu obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko se na određeni studijski program ili model studija ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne pokreće predmetni studijski program ili model studija u 2022/2023. studijskoj godini.

U slučaju da na neki od studijskih programa IUS ne upiše planirani broj studenata državljana BiH, IUS zadržava pravo da u okviru ukupne kvote za taj studijski program upiše dodatni broj stranih studenta, i obrnuto.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 175 ili e-mail adresi: info@ius.edu.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

REKTOR

________________________

Prof. dr Ahmet YILDIRIM

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact