Skip to main content

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja - docent za naučnu oblast Političke nauke i sociologija

03.02.2023

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22 - u daljem tekstu: Zakon), člana 177. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1980/18 i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-234/23 od 27. 01. 2023. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka, raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

1. Nastavnik u zvanju docent za naučnu oblast Političke nauke i sociologija - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje docenta, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučno-nastavno zvanje, propisanih članom 112. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa izabranim kandidatom, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.

 

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

- Biografiju/Curriculum Vitae sa bibliografijom;

- Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

- Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs;

- Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);

- Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni;

- Dokaze o ostvarenim nastavničkim sposobnostima;

- Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučno-nastavno zvanje u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa iskustvom izvođenja nastavnog procesa iz oblasti Političke nauke i sociologija vezanih za nacije i ideologije, komparativnu religiju, političku historiju, savremene sociološke fenomene i sa istraživačkim radom na polju sociologija religije, nacionalizma, moderne historije Bosne i Hercegovine.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE DOCENT, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact