Skip to main content

KONKURS za izbor akademskog osoblja - Viši asistent - Psihologija

08.02.2024

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET UMJETNOSTI I DRUŠTVENIH NAUKA

raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

Izbor kandidata vršit će se na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu za akademsko zvanje, kako slijedi:

 

1. Saradnik u zvanju Viši asistent za naučnu oblast Psihologija - 3 izvršioca sa punim radnim vremenom

 

Uslovi: Kandidati za izbor u akademsko zvanje, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno akademsko zvanje, propisanih članom 112. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22) i općim aktima Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Minimalni uslovi koje kandidat za izbor treba da ispunjava je završen drugi ciklus studija ili njegov ekvivalent s najmanje 300 ECTS i najnižom ocjenom 8 ili 3,5 ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8.

Sa izabranim kandidatom, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

  • Biografiju/Curriculum Vitae;
  • Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
  • Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs;
  • Dodatak diplomi, odnosno uvjerenje o položenim predmetima i ostvarenom prosječnom ocjenom;
  • Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
  • Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u akademsko zvanje u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati koji su stekli zvanje Magistra kliničke psihologije sa prosječnom ocjenom najmanje 9, imaju objavljene radove u publikacijama iz psihologije i psihijatrije, prisustvovali konferencijama iz relevantne oblasti u koju se biraju, te imaju iskustvo u radu na visokoškolskoj ustanovi.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata. Univerzitet zadržava pravo da u bilo kojem trenutku poništi konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE VIŠI ASISTENT, NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact