Skip to main content

KONKURS za izbor u naučno-nastavno zvanje - Asistent - Ekonomija

23.12.2023

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22 – u daljem tekstu: Zakon) i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-3588/23 od 19.12.2023. godine, Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA), raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor u naučno-nastavno zvanje asistenta

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se za naučno-nastavno zvanje asistenta za sljedeću naučnu oblast

  1. Ekonomija....................................................................................... 1 izvršilac

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje asistenta, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučno-nastavno zvanje, propisanih članom 112. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22)  i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Minimalni uslovi koje kandidat za izbor treba da ispunjava su odgovarajući univerzitetski stepen s najmanje 240 ECTS bodova i najnižom ocjenom 8 ili 3,5 ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučno-nastavno zvanje asistenta, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uslovom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati/kandidatkinje strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 111/12). 

 

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

  1. Biografiju/Curriculum Vitae,
  2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice važećeg pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
  3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs,
  4. Dodatak diplomi, odnosno uvjerenje o položenim predmetima i ostvarenom prosječnom ocjenom,
  5. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1),
  6. Ostale dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u naučno-nastavno zvanje asistenta u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

_________________

  1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente, odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE ASISTENT, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact