Skip to main content

KONKURS za izbor umjetničkog osoblja - Vanredni profesor - Vizualna umjetnost

23.12.2023

 

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET UMJETNOSTI I DRUŠTVENIH NAUKA

raspisuje

K O N K U R S

za izbor umjetničkog osoblja

Izbor kandidata  vršit će se na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu za umjetničko-nastavno zvanje, kako slijedi:

1. Nastavnik u zvanju vanredni profesor za umjetničku oblast Vizualna umjetnost - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Uslovi: Kandidati za izbor u umjetničko-nastavno zvanje, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno umjetničko-nastavno  zvanje, propisanih članom 113. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22) i općim aktima Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa izabranim kandidatom, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

  • Biografiju/Curriculum Vitae;
  • Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
  • Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj umjetničkoj oblasti, relevantnu za izbor u umjetničko-nastavno zvanje za koje se raspisuje konkurs;
  • Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
  • Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno zvanje;
  • Dokaz o javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva;
  • Dokaz o uspješnom djelovanju u odgovarajućoj oblasti umjetnosti;
  • Dokaz o pokazanim rezultatima u nastavnom radu;
  • Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati koji imaju obrazovanje i praktično iskustvo djelovanja u oblasti Vizualne umjetnosti, u internacionalnim projektima i izvođenju nastave na engleskom jeziku na predmetima usko vezanim za grafički dizajn, grafiku, fotografiju, animaciju, režiju i tv produkciju, na visokoškolskoj ustanovi sa radnim iskustvom minimalno 5 godina.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata. Univerzitet zadržava pravo da u bilo kojem trenutku poništi konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR U UMJETNIČKO-NASTAVNO ZVANJE VANREDNI PROFESOR, NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i umjetničke oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact