Skip to main content

Konkurs za upis studenata na prvu godinu II ciklusa studija za 2023/2024. akademsku godinu

21.07.2023

memorandum logo

 

 

 

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), i člana 99. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj IUS-SENAT-11-1720/2023, Odluke Senata broj: IUS-SENAT-11-1841/2023 od 27.06.2023. godine, uz prethodnu saglasnost Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27/03-3432005/23 od 17.07.2023. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu  o b j a v l j u j e

K O N K U R S za upis studenata na prvu godinu II ciklusa studija na organizacionim jedinicama Internacionalnog univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2023/2024. godini

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“dalje: IUS”) vrši prijem i upis u prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2023/2024. godini. Upis na IUS vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:

tabela

ŠKOLARINA I UPIS

Odlukom o visini školarine i drugih usluga i troškova na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu utvrđena je visina školarine i drugih usluga na IUS (https://www.ius.edu.ba/bs/cijene-i-stipendije).

Student može obezbijediti stipendiju u skladu sa uslovima utvrđenim općim aktom IUS. 

Školarina se plaća u KM preračunata prema srednjem kursu Centralne banke BiH na dan uplate.

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani za koje je nakon postupka priznavanja inostrane visokoškolske kvalifikacije utvrđeno da posjeduju odgovarajuću visokoškolsku kvalifikaciju za nastavak školovanja ili se utvrdi obaveza polaganja neophodne razlike predmeta.

Pravo učešća na konkursu imaju svi kandidati sa završenim I ciklusom studija (bolonjski i pred-bolonjski plan i program) u trajanju od četiri godine  (240 ECTS) odnosno i kandidati koji su završili trogodišnji studij I ciklusa studija (180 ECTS), uz obavezu polaganja razlike predmeta (60 ECTS), u skladu sa kriterijima studijskog programa.  Kandidati koji ispunjavaju uslove za upis na II ciklus studija imaju pravo upisa i na programe iz drugih oblasti koji se razlikuju od oblasti studijskog programa prvog ciklusa studija koji su završili, pod uslovima koje utvrdi Univerzitet.

Odluku o pravu na upis u prvu godinu II ciklusa studija donosi posebno imenovano tijelo/komisija koje procjenjuje prethodno zvanje kandidata i stečene ishode učenja. Komisija može utvrditi i eventualnu obavezu polaganja razlike predmeta, o čemu obavještava kandidata. Izuzetno, komisija može nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju zahtijevati obavljanje usmenog intervjua ili dostavljanje prijedloga naučnog istraživanja, te na osnovu tog donijeti konačnu odluku o pravu na upis.

Rangiranje se vrši samo ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju formalne uslove za upis veći od predviđenog broja studenata za upis.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS

DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE

Za prijem i upis u prvu godinu II ciklusa studija, kandidati državljani Bosne i Hercegovine dostavljaju:

 1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);
 2. Original i ovjerenu kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju i uvjerenje o ploženim ispitima sa ostvarenim ocjenama u toku studija;
 3. Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije;
 4. CV;
 5. Izvod iz matične knjige rođenih;
 6. Uvjerenje o državljanstvu;
 7. Motivaciono pismo;
 8. Dvije fotografije veličine 6x4;
 9. Ljekarsko uvjerenje;
 10. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.

STRANI DRŽAVLJANI

Za prijem i upis u prvu godinu II ciklusa studija, kandidati strani državljani dostavljaju:

 1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);
 2. Original diplome o završenom prethodnom obrazovanju i uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama u toku studija;
 3. Rješenje o priznanju inostrane visokoškolske kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut po  zahtjevu kandidata, te da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat  propusta koji mu se može staviti na teret. U slučaju dostavljanja potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svedočanstva;
 4. CV;
 5. Motivaciono pismo;
 6. Kopija pasoša (sa rokom važenja od najmanje dvije godine);
 7. Dvije fotografije veličine 6x4;
 8. Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a).

POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA

Nastava na svim studijskim programima izvodi se na engleskom jeziku.

Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dokazati poznavanje engleskog jezika na jedan od sljedećih načina:

a.  dokaz o odgovarajućem broju bodova ostvarenom na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

- IBT Internet based TOEFL minimalno 75 bodova (u Turskoj položen samo pri centrima za testiranje u okviru univerziteta)*;

-IELTS - (Academic) minimalno 6.5, položen samo u British Council centru*;

      *TOEFL/IELTS rezultati stečeni u  bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat je istu obavezan lično dostaviti direktoru ELS (zbog uvida i intervjua).  Kopija o položenom testu se ne prihvata. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj;

 1. posjeduje diplomu dodiplomskog ili postdiplomskog studija stečenu u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;
 2. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik, s tim da od datuma sticanja ECTS bodova i datuma prijave za upis na IUS nije prošlo više od dvije godine (kao dokaz može da se podnese uvjerenje o položenim ispitima ili drugi odgovarajući dokument);
 3. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:
 • AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;
 • IB diploma:International Baccalaureate;

e.  dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata.

Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslobođeni su polaganja ELS "Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam". 

Kandidati koji ne prilože niti jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika obavezni su pristupiti ispitu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji se organizira početkom svake studijske godine.

U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je dužan prijaviti Školu engleskog jezika na IUS-u koja se organizira u skladu sa općim aktima IUS-a. Cijena školarine za vrijeme pohađanja engleskog jezika utvrđena je cjenovnikom.

PRIJAVE I ROKOVI

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati državljani BiH i IUS diplomanti dostavljaju elektronski na slijedeću e-mail adresu: graduateoffice@ius.edu.ba.

Strani državljani se prijavljuju putem slijedećeg linka: www.apply.ius.edu.ba

Konkurs ostaje otvoren do 21.09.2023. godine.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, IUS može produžiti rok za dostavu prijava za upis na Konkurs najkasnije do 02.02.2024. godine, te objaviti (dopunjenu) konačnu listu upisanih studenata, u kojem slučaju se početak nastavne godine utvrđuje kalendarom organizacije i realizacije nastavnih programa. Pravo prijave u drugom roku imaju svi kandidati koji su konkurisali u prvom upisnom roku, kao i kandidati koji nisu konkurisali ranije.

Rokovi za upis stranih studenata mogu biti dodatno uređeni posebnom odlukom Senata.

Preliminarnu listu svih primljenih i prijavljenih kandidata na fakultete, IUS će objaviti nakon što je verificira nadležno tijelo na oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Na objavljenu preliminarnu listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije sedam dana nakon objavljivanja preliminarne liste.

U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. Za svrhu konačnog upisa, primljeni kandidat do okončanja žalbenih rokova potpisuje i ugovor o studiranju i dostavlja popunjen statistički obrazac (ŠV obrazac).

IUS može diskreciono dozvoliti i naknadnu dostavu traženih dokumenata ili originala, ukoliko je isto opravdano ili uvjetovano posebnim okolnostima, a koje IUS cijeni u svakom konkretnom slučaju (međunarodni progami koji izdaju certifikate sa kasnijim datumom, zajednički programi koje organizuje IUS sa partnerskim univerzitetima i sl.)

Ukoliko se na određeni studijski program ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne pokreće predmetni studijski program u 2023/2024. studijskoj godini.

U slučaju da se na neki od studijskih programa ne upiše planirani broj studenata državljana BiH, IUS zadržava pravo da u okviru ukupne kvote za taj studijski program upiše dodatni broj stranih studenta, i obratno.  Navedeno se odnosi i na pravo premještaja kvota između redovnog i DL - studija, do ukupnog zbira kvota iz oba statusa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti putem broja telefona 033957151 ili e-mail adrese graduateoffice@ius.edu.ba.

 

                                                                                                                                                                                                                                                               R E K T O R

                                                                                                                                                                                                                                      Prof. dr. Ahmet YILDIRIM

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact