Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Pravni i ekonomnski okvir procjene vrijednosti privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine: studij slučaja

TitlePravni i ekonomnski okvir procjene vrijednosti privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine: studij slučaja
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2016
AuthorsKikanović, R, Sudžuka, E, Murtić, M
Conference Name5th PAR International Leadership Conference
Date PublishedMarch 2016
PublisherVisoka škola Par, Opatija
Place PublishedRijeka/Opatija,
Abstract
Rad se bavi analizom pravnog i ekonomskog okvira procjene vrijednosti privrednih društava
u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izuzetno je značajno postojanje isntitucionaliziranog
okvira procjene vrijednosti društava zbog rješavanja spornih odnosa između suvlasnika
društava, te kao posljedica toga provođenje statusnih promjena podjele, spajanja ili
pripajanja privrednih društava. U radu će biti prezentiran primjer procjene vrijednosti
društva zbog spora između suvlasnika kao i osnovne metode procjene koje su koristili
ovlašteni procjeniteljiekonomske vrijednosti preduzeća, licencirani u skladu sa novim
normativnim okvirom ove djelatosti u Federaciji BiH. Osnovni značaj ove oblasti ogleda se
prvenstveno u povećanju stepena pravne sigurnosti uspostavljanja partnerskih odnosa između
partnera/suvlasnika u kreiranju poslovnih planova i politike društava kao i povećanje stepena
pouzdanosti u izvršene procjene. Taj cilj se postiže davanjem isključive nadležnosti za vršenje
ovih poslova stručnjacima koji imaju obavezu proći kroz stroge edukativne cikluse priprema i
testiranja za sticanje zvanja ovlašteni procjeniteljekonomske vrijednosti imovine, obaveza i
kapitala pravnih osoba.