Your future now!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Pretrvanie a zmeny rezimov v severnej Afrike, na Blizkom vychode a v Strednej Azii

TitlePretrvanie a zmeny rezimov v severnej Afrike, na Blizkom vychode a v Strednej Azii
Publication TypeBook
Year of Publication2014
AuthorsPlenta, P, Pevna, K, Imreova, I, Kucerova, M, Petrusek, B
Pagination213
PublisherComenius University
Place PublishedBratislava
ISBN Number978-80-223-3703-8
URLhttp://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kpol/Publikacie/Publikacie/Pretrvanie_a_zmeny_rez__imov.pdf
Refereed DesignationRefereed