Ana içeriğe atla

K O N K U R S za izbor dekana - Edukacijski fakultet

11.09.2023

Na osnovu člana 72. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22) – u daljnjem tekstu: Zakon, a u vezi sa odlukom Vijeća Edukacijskog fakulteta, broj: IUS-FEDU-16-919/23 od 31.03.2023. godine i broj: IUS-FEDU-16-2556/23 od 07.09.2023. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje:

 

K O N K U R S

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)

 

Pozicija:

 

 1. Dekan Edukacijskog fakulteta ............................................... 1 izvršilac

 

Opis poslova:

 • Koordiniranje rada na fakultetu, predsjedavanje Vijećem fakulteta;
 • Predlaganje akademskih, naučno-istraživačkih i finansijskih planova fakulteta prema rektoru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu Univerzitet);
 • Organizovanje i rukovođenje radom na fakultetu;
 • Odlučivanje o korištenju sredstava fakulteta, saglasno finansijskim planovima fakulteta, odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;
 • Osiguranje efikasnog, ekonomičnog i svrsishodnog korištenja sredstava dodijeljenih fakultetu od strane Univerziteta;
 • Zastupanje i predstavljanje fakulteta u skladu sa Zakonom i Statutom;
 • Izvršavanje odluka Vijeća fakulteta i organa Univerziteta;
 • Donošenje akata u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Univerziteta;
 • Predlaganje organizacijske, akademske i neakademske strukture na fakultetu;
 • Davanje mišljenja u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na Univerzitetu; i
 • Obavljanje drugih poslova propisanih Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.

 

Pravo prijave na Konkurs imaju članovi akademskog osoblja u nastavnom zvanju iz člana 70. stav (5) Zakona, koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Edukacijskom fakultetu.

Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

 

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor Dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeće dokumente:

 1. Biografiju/CV;
 2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno ovjerenu kopiju identifikacione stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 3. Odluku o posljednjem izboru u zvanje; i
 4. Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

 

Uz navedenu dokumentaciju kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor Dekana dužni su dostaviti i plan i viziju razvoja Fakulteta, te pozitivno mišljenje Upravnog odbora na dostavljeni plan i viziju razvoja Fakulteta ili dokaz o blagovremenoj predaji zahtjeva za ocjenu predloženog plana i vizije razvoja Upravnom odboru.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Edukacijski fakultet, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža-Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

 

Konkurs ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja.

International University of Sarajevo. Best Private University of Bosnia and Hercegovina