Ufkun ötesinde, geleceğin önünde!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Samopoštovanje mladih i korištenje društvenih mreža

BaşlıkSamopoštovanje mladih i korištenje društvenih mreža
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2014
AuthorsHasanagic, A
EditorYilmaz, T
Conference NameKulturni identitet u digitalnom dobu
Abstract

Korištenje interneta u posljednjih nekoliko godina, je postalo toliko rasprostranjeno u najrazličitije svrhe, a jedna od njih je i uspostavljanje novih prijateljstava, obnavljanje i održavanje starih, pa čak i uspostavljanje romantičnih veza. Stavovi o internetu su dijametralno suprotni, od onih koji smatraju da je internet jako vrijedan izvor informacija i način komunikacije, do onih koji smatraju da je uzrok patologije i ovisnosti.

Internet usage, in few recent years has become so popular and overspread for the most different purposes. one of those purposes is also making contacts, like making new friendships, maintaining old ones, and even making romantic relationships. Attitudes toward Internet are pretty different, from those who thing that it is great thing like the source for different kind of informations, to those who think that it causes pathological behavior like addiction.

Goal of this research is to investigate about the correlation between self-esteem of adolescents and internet social networks usage among adolescents, as well as the direction of that relationship. For the purpose of this research Rosenberg self-esteem questionnaire is used and questionnaire for internet usage.

Results show that there is no statisticaly significant correlation between self'-esteem and usage of internet social networks. Also, results show that there are no gender differences in internet usage, on all variables but, only in variable number of friends on social networks, we have got statistically significant differences, where boys have more friends than girls. 

Cilj ovog istraživanja jeste utvrditi da li je samopoštovanje mladih povezano sa upotrebom internet socijalnih mreža, kao i pravac te povezanosti. U istraživanju su korišteni Rosenbergova skala samopoštovanja, te upitnik o korištenju internet socijalnih mreža.

Dobiveni rezultati ukazuju na to da ne postoji statistički značajna povezanost između samopoštovanja i korištenja internet društvenih mreža. Također, rezultati ukazuju da ne postoje statističke značajne  spolne razlike, osim u varijabli broja prijatelja na društvenim mrežama, gdje muškarci imaju statistički značajno više prijatelja nego djevojke.