Ana içeriğe atla

K O N K U R S za izbor u umjetničkonastavna zvanja - Vizuelna umjetnost

02.07.2022

Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 177. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1980/18, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka raspisuje

K O N K U R S

za izbor u umjetničkonastavna zvanja

  1. Saradnik u zvanju asistent za umjetničku oblast Vizuelna umjetnost   -    1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Uslovi: Kandidati za izbor u umjetničkonastavno zvanje, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u umjetničkonastavno zvanje propisanih članom 97. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatom koji bude izabran u umjetničkonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava su završen stepen prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija s najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. 

 

Kandidati/kandidatkinje uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

  1. Biografiju / Curriculum Vitae;
  2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
  3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja (dostavlja se diploma prvog ciklusa studija);
  4. Dodatak diplomi prvog ciklusa studija, odnosno uvjerenje o položenim predmetima i ostvarenom prosječnom ocjenom;
  5. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
  6. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničkonastavno zvanje asistenta u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

___________________________________________________________________________

  1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati koji već imaju ostvarene rezultate u polju grafičkog dizajna, izvrsno poznavanje engleskog jezika, kao i dobitnici nagrada.

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenim fotokopijama, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA – ASISTENT, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i umjetničke oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.