Ufkun ötesinde, geleceğin önünde!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Konkurs za izbor Dekana Pravnog fakulteta

Konkurs za izbor Dekana Pravnog fakulteta

Tarih:

Perşembe, Aralık 10, 2020 - 09:22
Ek Dosyayı Görüntüle

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) - u daljem tekstu Zakon i člana 63. Statuta Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vijeća Pravnog fakulteta, broj: IUS-FLW-15-1147/20 od 06.07.2020. godine i Odluke o izboru VD Dekana FLW, broj: IUS-FLW-15-1144/20 od 06.07.2020. godine, Vijeće Pravnog fakulteta Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu raspisuje:
 
KONKURS
za izbor Dekana (rukovoditelj/rukovoditeljica organizacione jedinice)
 
Pozicija:
1)      Dekan Pravnog fakulteta………………………………………………….........................1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Opis poslova:
•    Koordiniranje rada na Fakultetu, predsjedavanje Vijećem Fakulteta;
•    Predlaganje akademskih, naučno-istraživačkih, umjetničko-istraživačkih i finansijskih planova Fakulteta prema Rektoru Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu;
•    Organizovanje i rukovođenje rada na Fakultetu;
•    Odlučivanje o korištenju sredstava Fakulteta, saglasno finansijskim planovima Fakulteta, odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;
•    Osiguranje efikasnog, ekonomičnog i svrsishodnog korištenja sredstava dodijeljenih Fakultetu od strane Univerziteta;
•    Zastupanje i predstavljanje Fakulteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom;
•    Izvršavanje odluka Vijeća Fakulteta i organa Univerziteta;
•    Donošenje akata u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Univerziteta;
•    Predlaganje organizacijske, akademske i neakademske strukture na Fakultetu;
•    Davanje mišljenja u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na Univerzitetu; 
•    Obavljanje drugih poslova propisanih Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.

Pravo prijave na Konkurs imaju članovi/članice akademskog osoblja u zvanju docenta, vanrednog ili redovnog profesora koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu i da ispunjavaju druge uslove propisane Statutom i Zakonom.
 
Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
 
Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeće dokumente:

•    Biografiju/CV;
•    Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine ili ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine ili ovjerenu kopiju lične karte za strance za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine; 
•    Odluku o posljednjem izboru u zvanje; i
•    Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu.

Uz navedenu dokumentaciju kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor Dekana dužni su dostaviti program rada i razvoja Fakulteta, za mandatni period, u pisanoj formi.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA PRAVNOG FAKULTETA - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično na adresu: Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža Sarajevo.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe