Ana içeriğe atla

KUL - Konkurs za upis na postdiplomski studij 2022-2023

27.05.2022

Na osnovu čl. 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i Protokola o saradnji na uspostavljanju međunarodnog master programa za sticanje dvojne diplome, Saglasnosti za realizaciju zajedničkog studijskih programa između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Katoličkog univerziteta u Lublinu "IVAN PAVAO II" , Republika Poljska, Odluke Senata broj: IUS-SENAT-11-885/2022 od 31.03.2022. godine, a postupajući po Prethodnoj saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27/03-34-17084-1/22 od 05.05.2022. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), o b j a v l j u j e

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu zajedničkog master studija iz oblasti BIOANALITIČKIH TEHNOLOGIJA organizovanog između Katoličkog univerziteta u Lublinu "IVAN PAVAO II" , Republika Poljska,

i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“IUS”) i Katolički univerziteta u Lublinu "IVAN PAVAO II", Republika Poljska, ("KUL") vrše prijem i upis u prvu godinu zajedničkog master studija s ciljem sticanja dvojne diplome (u daljem tekstu "Zajednički program") u studijskoj 2022/2023. godini.

 

Katolički Univerzitet u Lublinu osnovan je 1918. godine i predstavlja najstariji univerzitet u Lublinu, a spada i među najstarije univerzitete Republike Poljske. Prva inauguracija bila je 1918. godine kada je 399 mladih ljudi započelo svoje školovanje na četiri fakulteta ovog univerziteta.

 

Zajednički program na IUS-u realizira se na matičnoj organizacionoj jedinici:

 

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

BROJ STUDENATA

(strani i domaći)

Odsjek prirodnih nauka

Ukupno

Bioanalitičke tehnologije

12

PRAVO UPISA I ŠKOLARINA

* IUS i KUL upisuju po 12 studenata.

 

Pravo na upis ovog master studija imaju studenti koji su završili prvi ciklus studija genetike i bioinžinjeringa na IUS-u odnosno program biotehnologije pri KUL-u (u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju), kao i svi zainteresirani kandidati koji su završili prvi ciklus studija (u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju) na srodnim programskim usmjerenjima. Pristup studentima sa diplomama prvog ciklusa studija iz nesrodnih programskih usmjerenja može biti omogućen uz obavezno polaganje razlike predmeta.

Zajednički master studij traje 2 studijske godine (120 ECTS bodova). Zajednički studijski program realizira se na engleskom jeziku.

Prvi semestar se realizira na KUL, drugi na IUS-u, a treći i četvrti prema izboru kandidata i u dogovoru sa potencijalnim mentorom, uz obavezu okončanja semiranskih radova na KUL tokom sva četiri semestra.

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani za koje je nakon postupka priznavanja inostrane visokoškolske kvalifikacije utvrđeno da posjeduju odgovarajuću visokoškolsku kvalifikaciju za nastavak školovanja ili se utvrdi obaveza polaganja neophodne razlike predmeta kao uslova za nastavak studija.

 

Odluku o pravu na upis donosi posebna komisija imenovana od vijeća fakulteta koja procjenjuje stečeno zvanje kandidata i ishode učenja prethodnog studija, u skladu sa utvrđenim kriterijima. Komisija može utvrditi i eventualnu obavezu polaganja razlike predmeta, o čemu obavještava kandidata. Izuzetno, komisija može nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju zahtijevati obavljanje i usmenog intervjua ili dostavljanje prijedloga naučnog istraživanja, te na osnovu tog donijeti odluku o pravu na upis. Rangiranje se vrši samo ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju formalne uslove za upis veći od predviđenog broja studenata za upis.

U sklopu realizacije zajedničkog nastavnog plana i programa primjenjuju se važeća pravila studiranja visokoškolske ustanove gdje student pohađa dati semestar.

Protokolom o saradnji na uspostavljanju međunarodnog master programa za sticanje dvojne diplome (objavljenom na službenoj internet stranici IUS) detaljnije su propisana pravila zajedničkog studija i iste odredbe imaju prednost u primjeni na ostalim pravilima.

Cijena zajedničnog studija određena je i plaća se semestralno, i to za semestar koji student provodi na nekoj od partnerskih ustanova. Troškovi studija na zajedničkom programu se plaćaju u skladu sa pravilima i propisima svakog univerziteta. Prva uplata se vrši nakon upisa na KUL, na početku akademske godine, a naredne uplate se vrše na početku svakog semestra: 2. semestar IUS, 3. semestar i 4. semestar ili KUL ili IUS (ovisno o odabiru studenta).

 

Cijenu školarine partnerski univerziteti objavljuju na svojim internet stranicama odvojeno.

 

Student je obavezan da okonča master studijski program u roku od naduže tri studijske godine, u suprotnom gubi pravo na sticanje dvojne diplome.

 

Školarina za vrijeme studiranja na IUS plaća se IUS-u u konvertibilnim markama preračunato prema zvaničnom kursu Centralne banke BiH na dan uplate, dok školarinu tokom studiranja na KUL plaća direktno KUL, u skladu sa propisima KUL-a.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS

DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE

Za prijem i upis u prvu godinu II ciklusa studija, kandidati državljani Bosne i Hercegovine dostavljaju:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original i ovjerenu kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju i uvjerenje o ploženim ispitima sa ostvarenim ocjenama u toku studija;

3. Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije;

4. CV;

5. Izvod iz matične knjige rođenih;

6. Uvjerenje o državljanstvu;

7. Motivaciono pismo;

8. Dvije fotografije veličine 6x4;

9. Ljekarsko uvjerenje;

10. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.

 

STRANI DRŽAVLJANI

Za prijem i upis u prvu godinu II ciklusa studija, kandidati državljani Bosne i Hercegovine dostavljaju:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original diplome o završenom prethodnom obrazovanju i uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama u toku studija;

3. Rješenje o priznanju inostrane visokoškolske kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut po zahtjevu kandidata, te da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat propusta koji mu se može staviti na teret. U slučaju dostavljanja potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svedočanstva;

4. CV;

5. Motivaciono pismo;

6. Kopija pasoša (sa rokom važenja od najmanje dvije godine);

7. Dvije fotografije veličine 6x4;

8. Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a).

 

POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA

Nastava se izvodi se na engleskom jeziku.

Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dokazati poznavanje engleskog jezika na jedan od sljedećih načina:

a. dokaz o odgovarajućem broju bodova ostvarenom na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

  • IBT Internet based TOEFL minimalno 75 bodova (u Turskoj položen samo pri centrima za testiranje u okviru univerziteta)*;
  • IELTS - (Academic) minimalno 6.0, položen samo u British Council centru*;

*TOEFL/IELTS rezultati stečeni u bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat je istu obavezan lično dostaviti direktoru ELS (zbog uvida i intervjua). Kopija o položenom testu se ne prihvata. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj;

b. posjeduje diplomu srednje škole, dodiplomskog ili postdiplomskog studija stečenu u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;

c. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik, s tim da od datuma sticanja ECTS bodova i datuma prijave za upis na IUS nije prošlo više od dvije godine (kao dokaz može da se podnese uvjerenje o položenim ispitima ili drugi odgovarajući dokument);

d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:

  • AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;
  • IB diploma:International Baccalaureate;

e. dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata.

 

Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslobođeni su polaganja ELS "Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam".

 

Kandidati koji ne prilože niti jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika obavezni su pristupiti ispitu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji se organizira početkom svake studijske godine.

 

U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je dužan upisati Školu engleskog jezika na IUS-u koja se organizira u skladu sa općim aktima IUS-a.

Cijena školarine za vrijeme pohađanja engleskog jezika utvrđena je cjenovnikom Osnivača.

 

PRIJAVE I ROKOVI

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati državljani BiH i IUS diplomanti dostavljaju online (putem maila: graduateoffice@ius.edu.ba).

Strani aplikanti prijave šalju na www.apply.ius.edu.ba

Konkurs ostaje otvoren do 10.09.2022. godine.

Preliminarnu listu svih primljenih i prijavljenih kandidata na fakultete, IUS će objaviti nakon što je verificira nadležno tijelo na oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Na preliminarnu listu primljenih kandidata imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije sedam dana nakon objavljivanja preliminarne liste.

U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. Za svrhu konačnog upisa, primljeni kandidat do okončanja žalbenih rokova potpisuje i ugovor o studiranju i dostavlja popunjen statistički obrazac (ŠV obrazac).

 

IUS može diskreciono dozvoliti i naknadnu dostavu traženih dokumenata ili originala, ukoliko je isto opravdano ili uvjetovano posebnim okolnostima, a koje se cijene u svakom konkretnom slučaju (međunarodni progami koji izdaju certifikate sa kasnijim datumom, zajednički programi koje organizuje IUS sa partnerskim univerzitetima, ratne okolnosti i sl.)

Ukoliko se na određeni studijski program ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne pokreće predmetni studijski program u 2022/2023. studijskoj godini.

U slučaju da na neki od studijskih programa IUS ne upiše planirani broj studenata državljana BiH, IUS zadržava pravo da u okviru ukupne kvote za taj studijski program upiše dodatni broj stranih studenta, i obratno.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti putem broja telefona 033957151 ili e-mail adrese graduateoffice@ius.edu.ba.