Ana içeriğe atla

Odluka o poništenju konkursa za izbor u akademska zvanja - asistent i viši asistent za naučnu oblast Građansko pravo

12.10.2022

PRAVNI FAKULTET

       - DEKAN -

Broj: IUS-FLW-15-2813/22

Datum: 10.10.2022. godine

U skladu sa zaključkom Vijeća Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-FLW-15-2812/22 od 10.10.2022. godine, dekan Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, donosi sljedeću

O D L U K U

I

Poništavaju se konkursi za izbor u naučnonastavna zvanja objavljeni dana 22.8.2022. godine, u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i službenoj internet stranici www.ius.edu.ba za pozicije:

 

  1. Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast Građansko pravo – 1 izvršilac,
  2. Saradnik u zvanju višeg asistenta za naučnu oblast Građansko pravo – 1 izvršilac.

 

II

Poništenja konkursa objavljuju se u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Univerziteta.

DEKAN

 _____________________________

Van. prof. dr. Aliye Fatma Mataracı

 

Dostaviti:

  • Služba za komunikacije
  • a/a