Skip to main content

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja - Arhitektura

08.07.2022

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu za naučnonastavna zvanja, kako slijedi:

 

 1. Nastavnik u u zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast „Arhitektura“ – 1 izvršilac

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Uslove koje kandidat za izbor treba da ispunjava su proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za

stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija (sve od posljednjeg izbora u zvanje). Član akademskog osoblja u zvanju docenta može biti izabran u više zvanje i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uslove za izbor u više akademsko zvanje i ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora te ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za vanrednog profesora dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citatnim bazama podataka.

 

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji  je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uslovom u pogledu važenja ugovora o radu.

 

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca. 

 

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

 

 1. Biografiju/Curriculum Vitae;
 2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se kandidat prijavljuje;
 4. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
 5. Naučne radove (fotokopije iz publikacija) objavljene u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama;
 6. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje 2);
 7. Odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo kod izrade magistarskih radova 2);
 8. Dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod;
 9. Dokument kojim se dokazuje  izbor u prethodno akademsko zvanje;
 10. Ostale dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se kandidat prijavljuje, u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

__________________

 1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.
 2. U slučaju da kandidat pri izboru u akademsko zvanje iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uslov objavljena knjiga i/ili mentorstva za drugi ciklus studija odnosno integrisani studij, uvodi se ekvivalencija odnosno supstitucija objavljene knjige i/ili mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u citatnim bazama podataka, u odnosu na minimalne uslove utvrđene zakonom, u skladu sa Statutom IUS-a.

 

Uslovi za izbor u akademsko zvanje uzimaju u obzir samo ukoliko su nastali u vremenu od posljednjeg izbora u zvanje.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact