Skip to main content

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja - ASISTENT - Arhitektura - PRODUŽENJE

25.07.2022

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavno zvanje asistenta

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu za naučnonastavno zvanje asistenta za naučnu oblast „Arhitektura“, kako slijedi:

 

  1. Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast Arhitektura – 1 izvršilac

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje asistenta, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Uslove koje kandidat za izbor treba da ispunjava su završen ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i ostvarenom najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje asistenta, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uslovom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. 

 

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

 

  1. Biografiju/Curriculum Vitae,
  2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice važećeg pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
  3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs (dostavlja se diploma ili uvjerenje prvog i drugog ciklusa studija),
  4. Dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija, odnosno uvjerenje o položenim predmetima i ostvarenom prosječnom ocjenom na prvom i drugom ciklusu studija,
  5. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
  6. Ostale dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u naučnonastavno zvanje asistent u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

__________________

  1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE ASISTENT, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren do 25.08.2022. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

 

Za više informacija kandidati mogu kontaktirati sekretara fakulteta na email abeganovic@ius.edu.ba ili putem telefona na broj 033/957-200.

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Featured Posts

Contact