Skip to main content

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja - docent za umjetničku oblast - Arhitektura

22.08.2022

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vrši se na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu za umjetničkonastavna zvanja, kako slijedi:

 

  1. Nastavnik u zvanju docenta za umjetničku oblast „Arhitektura“ – 1 izvršilac

 

Uslovi: Kandidati za izbor u umjetničkonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, uslova za izbor u umjetničkonastavna zvanja propisanih članom 97. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Uslove koje kandidat za izbor treba da ispunjava su: završen drugi ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, dva javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva i pokazani rezultati u nastavnom radu.

Sa kandidatom koji bude izabran u umjetničkonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji  je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uslovom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca. 

 

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

 

  1. Biografiju/Curriculum Vitae;
  2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
  3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u oblasti relevantnoj za izbor u akademsko zvanje za koje se kandidat prijavljuje;
  4. Rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
  5. Dokaz o javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva, koji su relevantni za oblast imenovanja i doprinose umjetnosti;
  6. Dokument kojim se dokazuje  izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je izvršen);
  7. Ostale dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u umjetničkonastavno zvanje za koje se kandidat prijavljuje, u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

__________________

  1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta, umjetničke oblasti i zvanja za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact