Skip to main content

K O N K U R S za izbor u naučnonastavno zvanje višeg asistenta - Građansko pravo

22.08.2022

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 177. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-1980/18, te prijedloga Vijeća Pravnog fakulteta, broj: IUS-FLW-15-1787/22 od 4.7.2022. godine i saglasnosti Senata broj: IUS-SENAT-11-2075/22 od 29.7.2022. godine, Pravni fakultet raspisuje:

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavno zvanje višeg asistenta

  1. Saradnik u zvanju višeg asistenta za naučnu oblast Građansko pravo - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Uslovi: Kandidati/kandidatkinje za izbor u naučnonastavno zvanje višeg asistenta, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučnonastavno zvanje, propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatom/kandidatkinjom koji/a bude izabran/a u naučnonastavno zvanje višeg asistenta, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran/a u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat/kandidatkinja se obavezno evaluira od strane Fakulteta. Negativna ocjena kandidata/kandidatkinje u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Uslovi koje kandidat/kandidatkinja treba da ispunjava su stepen drugog ciklusa studija (magisterij) odnosno integrisani ciklus studija sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5; proveden izborni period u zvanju asistenta.

Kandidati/kandidatkinje strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. 

 

Kandidati/kandidatkinje uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

  1. Biografiju/Curriculum Vitae;
  2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate/kandidatkinje koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate/kandidatkinje koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
  3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja;
  4. Dodatak diplomi drugog ciklusa studija ili integrisanog ciklusa studija, odnosno uvjerenje o položenim predmetima i ostvarenom prosječnom ocjenom na drugom ciklusu studija ili integrisanom ciklusu studija;
  5. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje;
  6. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate/kandidatkinje koji/e su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
  7. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;

__________________

  1. Izabrani kandidat/kandidatkinja obavezan/a je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata/kandidatkinje prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata/kandidatkinja.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE VIŠEG ASISTENTA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat/kandidatkinja prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

 

Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu zadržava pravo da ovaj konkurs poništi u toku trajanja postupka izbora, u skladu sa internim aktima, u slučaju da se u akademskoj 2022/2023. godini ne prijavi dovoljan broj studenata.

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact