Skip to main content

KONKURS za izbor dekana Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

10.07.2024

K O N K U R S

za izbor dekana Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka
Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

 

Pozicija:

 • Dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka   .……….…......................... 1 izvršitelj/ica

 

Opis poslova:

 • Rukovođenje fakultetom u skladu sa zakonom i statutom;
 • Zastupanje i predstavljanje u pravnom prometu organizacione jedinice u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima;
 • Predlaganje planova rada i razvoja fakulteta;
 • Podnošenje izvještaja o radu fakulteta za prethodnu studijsku godinu rektoru;
 • Donošenje pojedinačnih akata u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima;
 • Sazivanje i predsjedavanje sjednicama vijeća fakulteta;
 • Odlučivanje o pravima i obavezama studenata u prvom stepenu i donošenje odluka o istim;
 • Predlaganje rektoru unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta na fakultetu;
 • Suspendiranje rukovodioca podorganizacione jedinice ili nekog drugog tijela fakulteta ukoliko isti ne izvršava zakonito i savjesno svoje obaveze definirane zakonom, Statutom ili drugim općim aktom Univerziteta i o tome u roku od sedam dana od dana donošenja odluke obavještava vijeće fakulteta i rektora;
 • Pokretanje postupka odgovornosti programskog koordinatora ili člana akademskog osoblja za počinjene povrede zakona, Statuta ili drugog općeg akta Univerziteta;
 •  Odgovornost za provođenje odluka, zaključaka i drugih akata nadležnih organa;
 • Dostavljanje rektoru zapisnika sa sjednica vijeća fakulteta;
 • Obavljanje drugih poslova utvrđene zakonom, Statutom i općim aktom Univerziteta.

 

Pravo prijave na Konkurs imaju članovi/članice akademskog osoblja u zvanju docenta, vanrednog ili redovnog profesora, koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu i da ispunjavaju druge uslove propisane Statutom i Zakonom.

Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeće dokumente:

 • Biografiju/CV;
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine ili ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 • Odluku o posljednjem izboru u zvanje; i
 • Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu.

 

Uz navedenu dokumentaciju kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su dostaviti plan i viziju razvoja Fakulteta, za mandatni period, u pisanoj formi.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično ili preporučenom poštom, na adresu: Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža-Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact