Skip to main content

Odluka o poništenju dijela konkursa za izbor u akademska zvanja - asistent - Matematika, Arhitektura

08.09.2022

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

- DEKAN -

 

Broj: IUS-FENS 06-2410/22

Datum: 07.09.2022. godine

 

U skladu sa zaključkom Vijeća Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-FENS-06-2392/22 od 06.09.2022. godine, dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, donosi sljedeću

O D L U K U

I

Poništava se dio konkursa za izbor u naučnonastavna zvanja objavljen dana 09.07.2022. godine, i produžen dana 26.07.2022. godine, u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i službenoj internet stranici www.ius.edu.ba za pozicije:

  1. Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast Arhitektura – 1 izvršilac,
  2. Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast Matematika – 1 izvršilac.

II

Kanidati koji su se prijavili na konkurs za izbor u navedena naučnonastavna zvanja mogu preuzeti dokumentaciju koju su dostavili uz prijavu na konkurs kod sekretara Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka u roku od 30 (trideset) dana od objave Obavještenja o poništenju dijela konkursa, svaki radni dan u periodu od 10-12 sati.

III

Poništenje dijela konkursa objavljuje se u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Univerziteta.

 

    D E K A N

 _______________________

     Van. prof. dr. Edin Jahić

 

 

Dostaviti:

  • Služba za komunikacije
  • a/a

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact