Skip to main content

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja - Računarske nauke

16.02.2022

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna zvanja

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu za naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast „Računarske nauke“, kako slijedi:

 

  1. Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast „Računarske nauke“ – 1 izvršilac

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje asistent, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Uslove koje kandidat za izbor treba da ispunjava su završen ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje asistenta, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uslovom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca

 

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

  1. Biografiju/Curriculum Vitae;
  2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
  3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs (dostavljaju se diplome ili uvjerenja o diplomiranju prvog i drugog ciklusa studija);
  4. Dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija, odnosno uvjerenje o položenim predmetima i ostvarenom prosječnom ocjenom na prvom i drugom ciklusu studija;
  5. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
  6. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

__________________

  1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE ASISTENT, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

 

 

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Featured Posts

Contact