Skip to main content

K O N K U R S za izbor u umjetničkonastavno zvanje - Vizuelna umjetnost

16.02.2022

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21 – u daljem tekstu: Zakon) prijedloga Vijeća Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka broj: IUS-FASS-05-152/22 i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-422/22 od 11.02.2022. godine, dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka (FASS), raspisuje:

 

K O N K U R S

za izbor u umjetničkonastavno zvanje redovnog profesora

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se za umjetničkonastavno zvanje redovnog profesora za sljedeću naučnu oblast:

 

  1. Vizuelna umjetnost ..................................................................1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Uslovi: Kandidati za izbor u umjetničkonastavno zvanje redovnog profesora, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučnonastavno zvanje, propisanih članom 97. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa izabranim kandidatima, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca

 

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

  1. Svojeručno potpisanu biografiju/Curriculum Vitae;
  2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj umjetničkoj oblasti;
  3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
  4. Dokaz o uspješno javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva;
  5. Dokaz o značajnom doprinosu razvoju kulture i umjetnosti;
  6. Dokaz o doprinosu podizanja nastavnog i umjetničkog kadra;
  7. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje;
  8. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničkonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
  9. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa višegodišnjim iskustvom izvođenja nastave na polju slikarstva, kaligrafije i historije umjetnosti.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog nastavnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U UMJETNIČKONASTAVNO ZVANJE REDOVNOG PROFESORA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i umjetničke oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Featured Posts

Contact